Matriklen (MAT2) er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark. Matriklen er del af fælles grunddata om ejendomme, som er afgørende for en effektiv forvaltning af danske ejendomme.


Sideinformation

Om Matriklen

Matriklen er det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark. Fælles grunddata om ejendomme er afgørende for en effektiv forvaltning af ejendomme. Standardiserede og kvalitetssikrede ejendomsdata vil for eksempel gøre det langt nemmere at få de nødvendige oplysninger, når du skal købe eller sælge faste ejendomme i Danmark. Matriklen er ejet af Geodatastyrelsen (GST).

Matriklen er grundlaget for, at vi i Danmark har styr på belåning, beskatning, tinglysning med mere af ejendomme, huse og grunde. På verdensplan er vi førende med en sammenhængende forvaltning af ejendomsområdet, og det er en forudsætning for et velfungerende ejendomsmarked, at både ejere, offentlig forvaltning og finanssektoren kan have tillid til ejendomsregistreringen.

Matriklens entydighed bruges også som nøgle til andre administrative data i forvaltningen, som ikke på samme måde har en unik ID og geografisk dimension. Det kan for eksempel være ved registrering og analyse af forvaltningsmæssige forhold inden for miljø, natur, landbrugsområdet med mere. Matriklen er på den måde en vigtig administrativ nøgle, når forvaltninger skal tale sammen og moderniseres.

Med de danske ejendomsdata, som også omfatter Bygnings- og Boligregistret (BBR), Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Ejendomsvurdering (VUR) og Ejerfortegnelsen (EJF), er det entydigt, hvad der bliver købt og solgt af ejendomme. Realkreditinstitutter og banker bruger ejendomsdata til at afgøre sikkerheden for lån i fast ejendom. Og den enkelte ejer af en ejendom kender sine rettigheder og ejendommens størrelse og placering. Ejendomsdata sikrer med andre ord gennemsigtighed, og at der undgås en masse administrativt bøvl og juridiske tvister.

Læs mere om Matriklens vedligehold, kvalitetskontroller og eventuelt forbehold for anvendelse på siden Datakvalitet (MAT2).

Læs mere om de mange begreber, der bliver brugt i Matriklen under Begreber (MAT2).

Læs mere om Matriklen på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Ny version af Matriklen (Matriklen2) på Datafordeleren pr. 15. juni 2023

Initieret af ny ejerlejlighedslov 2020 samt at Geodatastyrelsen skal overtage stedfæstelse af bygning på fremmed grund fra Tinglysningsretten, gennemfører Matriklen en datamodelændring. Udover ændringer forårsaget af disse begivenheder har GST benyttet lejligheden til at få rettet nogle fejl i modellen samt rettet op på nogle uhensigtsmæssigheder, hvilket har resulteret i en ny version af registret, som bliver kaldt Matriklen2.

Matriklen2 bliver introduceret med paralleldrift til den eksisterende datamodel på Matriklen.

Paralleldriften vil køre til august 2024. Umiddelbart efter paralleldriften vil de eksisterende tjenester og siderne om Matriklen her på Confluence blive lukket ned.

Hvad indeholder Matriklen


Matrikelregistret indeholder oplysninger om samtlige faste ejendomme i Danmark. Registret indeholder yderligere oplysninger om arealer, herunder eventuelle vej- eller vandløbsarealer med noteringsforhold (for eksempel om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov). 

Læs mere om indhold af data i Matriklens objektkatalog, hvis du vil vide mere om Matriklens indhold.

I Matrikelkortets specifikation finder du vejledning om matrikelkortet og dets ajourføring.

Hvordan er Matriklen etableret


Matriklen trådte i kraft den 1. januar 1844. Det er denne matrikel, der løbende er blevet ajourført og således fortsat er gældende. Matriklen blev oprindeligt etableret som grundlag for udskrivningen af skatter. Efter udskiftningen i slutningen af 1700‐tallet var der behov for udarbejdelsen af en matrikel. Matrikuleringsarbejdet foregik i perioden fra 1805 til 1822, hvor landet blev opmålt og jorderne sat i hartkorn, men efter 1903, hvor beskatningen af fast ejendom, på grundlag af hartkornsansættelsen, ophørte, har registreringen i Matriklen især haft til formål at sikre registreringen af ændringer af ejendomsgrænser herunder mål til disse.

I 2008 blev et nyt matrikelsystem, kaldet MiniMAKS, taget i brug. I MiniMAKS er matrikelkort og matrikelregister integreret som ét samlet værk med én database. Der bliver dog fortsat skelnet mellem matriklens kort og register. Samtidig med ibrugtagningen af MiniMAKS blev matriklens referencesystem ændret fra System34 til UTM32/ETRS89.

Projektet ”Matriklens udvidelse” havde til formål at samle registreringen af alle typer fast ejendom i Matriklen under samme autoritative, entydige og stabile ejendomsidentifikation. Målsætningen er ét autoritativt ejendomsregister og udfasning af redundante registerdata om fast ejendom hos kommunerne, og i Tingbogen. De ejendomstyper der samles i Matriklen er:

  • Samlet fast ejendom (Jordstykker) – registreres i forvejen i Matriklen
  • Ejerlejligheder – flyttes fra Tingbogen til Matriklen
  • Bygninger på fremmed grund - flyttes fra Tingbogen og ESR til Matriklen

Geodatastyrelsen opretholder en landsdækkende registrering af al fast ejendom i Matriklen, af alle ejerskaber og administratorer i Ejerfortegnelsen, samt af alle faste ejendommes beliggenhedsadresser i Ejendomsbeliggenhedsregistret. Disse registre og registreringer danner grundlag for omsætning, belåning og beskatning af fast ejendom og bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder.

Oversigt over dokumentation

Dokumentation for Matriklen2s vedligehold, kvalitetskontrol og forbehold er samlet på Datakvalitet (MAT2)

Dokumentation for REST fra Matriklen2 er samlet i REST (MAT2)

Dokumentation for hændelser fra Matriklen2 er samlet i Hændelser (MAT2)

Dokumentation for filudtræk fra Matriklen2 er samlet på siden Filudtræk (MAT2)

Dokumentation for WFS og WMS fra  Matriklen2 er formidlet i Dataoversigten på Datafordeler.dk

Skemaerne fra Matriklen2 er samlet på Skema - filudtræk og webservices (MAT2) og Skema - hændelser (MAT2)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra Matriklen2 er samlet på Bitemporalitet (MAT2)

Læs mere registerspecifik dokumentation om Matriklen2 i Begreber (MAT2), Livscyklus (MAT2), Opdateringer og hændelser (MAT2) og Vejledning til tidligere anvendere af Kortforsyningen og OIS (MAT2)