Siden beskriver de REST tjenester der udstilles på Datafordeleren fra CPR til offentlige anvendere.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.

Læs mere om CPR data til offentlige myndigheder i CPRs dokumentation.Introduktion

De offentlige CPR tjenester er inddelt i 3 kategorier af output: Small, Medium og Full, som indgår i navngivningen.

Disse kategorier giver oplysning om omfanget af data der returneres for en person.


Tjeneste-kategori

Beskrivelse

Small

Tjenesterne returnerer kun basisoplysninger om personen

Medium

Tjenesterne returnerer de samme data som Small tjenesterne, men ydermere også referencer til personer, som personen refererer til. Personens: Ægtefæller, Forældre, Forældremyndige samt Børn. Tjenesterne returner PNR og PersonID for reference personerne, såfremt de er til stede. Ægtefæller og forældre kan også returneres som PersonUdenCpr, jvnf. Json-schema.

Full

Tjenesterne returnerer de samme data som Medium tjenesterne, men ud over at returnere PNR og PersonId for reference personerne, såfremt de er til stede, returneres også data om personreferencens aktuelle navn og ophold: UdrejseIndrejse, Adresseoplysninger, Forsvinding samt KontaktAdresse.Endvidere er hver kategori underinddelt i Simple og Complete, hvor Simple angiver at metoden kun kaldes med et parameter. Complete giver mulighed for at kalde med flere parametre.

Hver tjeneste er yderligere inddelt i  hhv. en metode der kun returnerer aktuelle data (current) og en metode der returnerer aktuelle og historiske data.


Url opbygning

URL for de enkelte REST services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.)samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås.  Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.


Url-struktur for REST services 

<endpoint>/register/service/version/servicetype/metode?

Eksempel på url med certifikathttps://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonFullComplete/1/rest/PersonFullCurrentListComplete?


Tjenesterne er specificeret til at give JSON som output, og dette er default såfremt output parameter ikke anvendes. Såfremt der angives XML som output parameter, leveres XML baseret på det specificerede JSON skema:

  • Der udføres samme sæt SQL'er (data fremsøgning) uafhængigt af ønsket format og der hentes kun data der indgår i JSON skemaet.
  • Herefter formateres de fremsøgte data til det ønskede format ud fra JSON skemaet.

Om output er i XML eller JSON er et spørgsmål om syntaks og påvirker IKKE data indholdet."Generelt om søgeparametre

Alle inputparametre er opdelt i objekter.

Ved fremsøgning af data opfattes parametrene som AND mellem objekter og OR mellem angivne værdier til specifikke objekter. Det er muligt at spørge med arrays på alle inputparametre, uanset datatype.

Eksempelvis:

- Person

o Reklamebeskyttelse = Nej

- Adresse

o Husnummer = (’13B’, ’24’, ’27’)

Dette eksempel, skal omsættes til:

SELECT * FROM CPR

WHERE Reklamebeskyttelse = Nej AND Husnummer IN (’13B’, ’24’, ’27’)


Note:

Husnummer IN (’13B’, ’24’, ’27’) er lig med

Husnummer = ’13’ OR Husnummer = ’24’ OR Husnummer = ’27’


Udover ovenstående anvendes operatorerne lig med (=), større end (>) og mindre end (<) på integer og dato parametre.

Eksempelvis:

- Tilflytningsadresse > 2016-02-23
Generelt om outputparametre

Hvor muligt leveres altid VirkningFRA og VirkningTIL samt tilhørende usikkerhedsmarkeringer.Generelt om fejlkoder

Beskrivelsen af fejlkoder fremgår af siden Fejlkoder, som indeholder en liste over systemets fejlkoder med tilhørende beskeder og beskrivelser af fejlen.

Generelt for CPR webservices

Registernavn i SelvbetjeningenCPR
FormatXML/JSON
DLS version3.2.1
Sikkerhedszone5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data.
Adgangsniveau

Indgået aftale med CPR om anvendelse af data påkrævet.

Anvendt udstillingsmodel

Person

Udstillingsmodel forefindes: http://grunddatamodel.datafordeler.dk/

Paging

Anvender paging.
Default paging-størrelse: 20

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Eksempel: 2017-02-03T00:00:01.00000+02:00

Man kan ”klippe fra højre” ned til datoen, og det  er validt at kalde med dato alene, fx 2017-02-03. Har man ikke tid med i dato-tid parameter, vil tiden blive opfattet i det bolske SQL-udtryk som 00:00:00. Dvs. at 2017-02-03 er mindre end 2017-02-03T00:00:01.00000.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).


Oversigt over services/metoder

REST service

Metode

SLA kategori

CprPersonFullComplete

PersonFullCurrentListComplete 

Ude for kategori

CprPersonFullComplete

PersonFullListComplete

Ude for kategori

CprPersonFullSimple 

PersonFullCurrentListSimple

Almindelig

CprPersonFullSimple

PersonFullListSimple                         

Almindelig

CprPersonMediumComplete

PersonMediumCurrentListComplete

Ude for kategori

CprPersonMediumComplete

PersonMediumListComplete

Ude for kategori

CprPersonMediumSimple

PersonMediumCurrentListSimple

Almindelig

CprPersonMediumSimplePersonMediumListSimpleAlmindelig

CprPersonSmallComplete

PersonSmallCurrentListComplete

Ude for kategori

CprPersonSmallComplete

PersonSmallListComplete 

Ude for kategori

CprPersonSmallSimple

PersonSmallCurrentListSimple

Almindelig

CprPersonSmallSimple

PersonSmallListSimple

Almindelig


SLA kategorier for produktion - Makismal svartid i sekunder:

  • Simpel: 0.09
  • Almindelig: 1.0
  • Kompleks: 2.5 

REST - CprPersonFullComplete

Offentlige kunders anvendelse af CPR data (aktuelle såvel som historiske). Søgning i samtlige parametre i domænemodellen, aktuelle såvel som historiske.

Returnerer alle data om personen. Relationer til andre personer detaljerede oplysninger om relationen.


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

PersonFullCurrentListComplete

Kompleks

Nej 

PersonFullListCompleteKompleksNej
Metode - PersonFullCurrentListComplete


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonFullComplete/1/rest/PersonFullCurrentListComplete?


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

adropl.conavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.conavnErIndeholdtI - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.conavnIndeholder - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.conavnLigMed - Conavn - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.fraflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved fraflytningsdato

 

EAID_2A916826_236A_420b_BD17_0680703AFE03

adropl.fraflytningskommunekode.wi

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeErIndeholdtI - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ne

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeForskelligFra - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.eq

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.lt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.le

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.gt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ge

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunenavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnErIndeholdtI - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnIndeholder - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnLigMed - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.status.wi

String

Person.Adresseoplysninger.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.status.eq

String

Person.Adresseoplysninger.statusLigMed -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.suppladr.simpelAdresse.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


adropl.suppladr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.tilflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved tilflytningsdato

 

EAID_2BE18F8B_AC08_45fa_BD81_39665A4EF536

adropl.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7538171E_D04C_4b0a_90F4_D83903FF475C

adropl.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_DCC1BF46_12EA_4ab4_9EB5_41A14DD68DA8

besk.beskyttelsestype.wi

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeErIndeholdtI -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.beskyttelsestype.eq

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeLigMed -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.status.wi

String

Person.Beskyttelse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.status.eq

String

Person.Beskyttelse.statusLigMed -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.virkningfra.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningtil.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

civ.civilstandstype.wi

String

Person.Civilstand.civilstandstypeErIndeholdtI - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.civilstandstype.eq

String

Person.Civilstand.civilstandstypeLigMed - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.status.wi

String

Person.Civilstand.statusErIndeholdtI - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.status.eq

String

Person.Civilstand.statusLigMed - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.virkningfra.ne

Date

Person.Civilstand.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.eq

Date

Person.Civilstand.virkningfraLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.lt

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.le

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.gt

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.ge

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_29D7D407_4154_4525_A05D_68C813E15345

civ.virkningtil.ne

Date

Person.Civilstand.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.eq

Date

Person.Civilstand.virkningtilLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.lt

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.le

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.gt

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.ge

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7C888BC3_473F_425c_9339_C778042E9C94

cadr.bygningsnummer.wi

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerErIndeholdtI - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.cont

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerIndeholder - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.eq

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerLigMed - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bynavn.wi

String

Person.CprAdresse.bynavnErIndeholdtI - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.cont

String

Person.CprAdresse.bynavnIndeholder - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.eq

String

Person.CprAdresse.bynavnLigMed - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.cprkommunekode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeErIndeholdtI - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeForskelligFra - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunenavn.wi

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnErIndeholdtI - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.cont

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnIndeholder - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.eq

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnLigMed - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprvejkode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeErIndeholdtI - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeForskelligFra - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.daradresse.wi

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.cont

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.eq

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.etage.wi

String

Person.CprAdresse.etageErIndeholdtI - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.cont

String

Person.CprAdresse.etageIndeholder - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.eq

String

Person.CprAdresse.etageLigMed - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.husnummer.wi

String

Person.CprAdresse.husnummerErIndeholdtI - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.cont

String

Person.CprAdresse.husnummerIndeholder - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.eq

String

Person.CprAdresse.husnummerLigMed - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.postdistrikt.wi

String

Person.CprAdresse.postdistriktErIndeholdtI - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.cont

String

Person.CprAdresse.postdistriktIndeholder - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.eq

String

Person.CprAdresse.postdistriktLigMed - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postnummer.wi

Integer

Person.CprAdresse.postnummerErIndeholdtI - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ne

Integer

Person.CprAdresse.postnummerForskelligFra - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.eq

Integer

Person.CprAdresse.postnummerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.lt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.le

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEndEllerLigMed -Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.gt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ge

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEndEllerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.sidedoer.wi

String

Person.CprAdresse.sidedoerErIndeholdtI - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.cont

String

Person.CprAdresse.sidedoerIndeholder - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.eq

String

Person.CprAdresse.sidedoerLigMed - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.vejadresseringsnavn.wi

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnErIndeholdtI - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.cont

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnIndeholder - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.eq

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnLigMed - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

chaen.afledtmarkering.eq

Boolean

Person.Cprhaendelse.afledtmarkeringLigMed -

 

EAID_7824DF9E_81A1_4afa_B0D8_5A187A65252D

chaen.afleveringsdato.ne

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoForskelligFra -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.eq

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.lt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.le

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.gt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.ge

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseErIndeholdtI -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseLigMed -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningsomraade.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeErIndeholdtI -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.cont

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeIndeholder -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.eq

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeLigMed -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.rettetden.ne

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenForskelligFra -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.eq

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.lt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.le

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.gt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.ge

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

flyt.bemaerkninger.wi

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.cont

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.eq

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.virkningfra.ne

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.eq

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.lt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.le

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.gt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.ge

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

folk.status.wi

String

Person.Folkekirke.statusErIndeholdtI - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.status.eq

String

Person.Folkekirke.statusLigMed - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.tilhoersforhold.wi

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdErIndeholdtI - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.tilhoersforhold.eq

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdLigMed - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.virkningfra.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningfraLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.le

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_86C5E44C_D5B7_4190_B15A_0BB9AD0BBF30

folk.virkningtil.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningtilLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.le

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_3E0D2947_4CAC_4345_853E_291292095743

fopl.foraelderrolle.wi

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.foraelderrolle.eq

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleLigMed -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.virkningfra.ne

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.eq

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.lt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.le

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.gt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.ge

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraelderoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_28DDF5A4_198C_4304_97D6_F362D0183B4D

fmyn.indehaverrolle.wi

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.indehaverrolle.eq

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleLigMed -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.virkningfra.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_ABBCE703_0A9C_4dcb_BB31_121C0E97CD87

fmyn.virkningtil.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

forsvind.status.wi

String

Person.Forsvinding.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.status.eq

String

Person.Forsvinding.statusLigMed -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.virkningfra.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningfraLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.le

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_793FAD6C_5310_48d4_803F_1FE25B0D2D96

forsvind.virkningtil.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningtilLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.le

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_8D953F55_7BBA_419b_98C1_EEE517816294

komfor.bemaerkninger.wi

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.cont

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.eq

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.kommunaleforholdskode.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeErIndeholdtI - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.cont

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeIndeholder - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeLigMed - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdstype.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeErIndeholdtI - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.kommunaleforholdstype.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeLigMed - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.virkningfra.ne

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.eq

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.lt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.le

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.gt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.ge

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfraum.eq

Boolean

Person.KommunaleForhold.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_6C73F10E_D311_4bb9_8345_14BB817B750F

konadr.simpelAdresse.cont

String

Person.KontaktAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


konadr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.virkningfra.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningtil.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

navn.adresseringsnavn.wi

String

Person.Navn.adresseringsnavnErIndeholdtI - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.cont

String

Person.Navn.adresseringsnavnIndeholder - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.eq

String

Person.Navn.adresseringsnavnLigMed - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.efternavn.wi

String

Person.Navn.efternavnErIndeholdtI - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.cont

String

Person.Navn.efternavnIndeholder - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.eq

String

Person.Navn.efternavnLigMed - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.efternavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.fornavne.wi

String

Person.Navn.fornavneErIndeholdtI - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.cont

String

Person.Navn.fornavneIndeholder - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.eq

String

Person.Navn.fornavneLigMed - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.fornavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.mellemnavn.wi

String

Person.Navn.mellemnavnErIndeholdtI - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.cont

String

Person.Navn.mellemnavnIndeholder - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.eq

String

Person.Navn.mellemnavnLigMed - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.mellemnavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.status.wi

String

Person.Navn.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.status.eq

String

Person.Navn.statusLigMed -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.virkningfra.ne

Date

Person.Navn.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.eq

Date

Person.Navn.virkningfraLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.lt

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.le

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.gt

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.ge

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_BDD9A534_FCF1_4a44_8D77_C8D8F013B7D4

navn.virkningtil.ne

Date

Person.Navn.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.eq

Date

Person.Navn.virkningtilLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.lt

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.le

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.gt

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.ge

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_A966857F_7F67_4263_845C_0A772B7413E8

notat.notatlinie.wi

String

Person.Notat.notatlinieErIndeholdtI - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.cont

String

Person.Notat.notatlinieIndeholder - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.eq

String

Person.Notat.notatlinieLigMed - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatnummer.wi

String

Person.Notat.notatnummerErIndeholdtI - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ne

String

Person.Notat.notatnummerForskelligFra - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.eq

String

Person.Notat.notatnummerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.lt

String

Person.Notat.notatnummerMindreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.le

String

Person.Notat.notatnummerMindreEndEllerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.gt

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ge

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEndEllerLigMed- Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.virkningfra.ne

Date

Person.Notat.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.eq

Date

Person.Notat.virkningfraLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.lt

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.le

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.gt

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.ge

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningtil.ne

Date

Person.Notat.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.eq

Date

Person.Notat.virkningtilLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.lt

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.le

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.gt

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.ge

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

person.cprfoedselsregstedskode.wi

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeErIndeholdtI - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ne

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeForskelligFra - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.eq

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.lt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.le

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.gt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ge

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedsnavn.wi

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnErIndeholdtI - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.cont

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnIndeholder - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.eq

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnLigMed - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.foedselsdato.ne

Date

Person.Person.foedselsdatoForskelligFra -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.eq

Date

Person.Person.foedselsdatoLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.lt

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.le

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.gt

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.ge

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.Person.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - Angiver usikkerhed omkring fødslesdato

 

EAID_01234969_FFF0_4963_873C_711C364B53A7

person.id.wi

String

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

String

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

String

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

String

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

String

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

String

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

String

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.koen.wi

String

Person.Person.koenErIndeholdtI - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.koen.eq

String

Person.Person.koenLigMed - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.registreringfra.ne

Date

Person.Person.registreringfraForskelligFra -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.eq

Date

Person.Person.registreringfraLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.lt

Date

Person.Person.registreringfraMindreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.le

Date

Person.Person.registreringfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.gt

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.ge

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringtil.ne

Date

Person.Person.registreringtilForskelligFra -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.eq

Date

Person.Person.registreringtilLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.lt

Date

Person.Person.registreringtilMindreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.le

Date

Person.Person.registreringtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.gt

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.ge

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.statusdato.ne

Date

Person.Person.statusdatoForskelligFra -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.eq

Date

Person.Person.statusdatoLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.lt

Date

Person.Person.statusdatoMindreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.le

Date

Person.Person.statusdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.gt

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.ge

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdatoum.eq

Boolean

Person.Person.statusdatousikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EFF81ED0_3AE0_4535_B0B5_AC4F29FDD5A7

person.status.wi

String

Person.Person.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.status.eq

String

Person.Person.statusLigMed - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.stilling.wi

String

Person.Person.stillingErIndeholdtI - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.cont

String

Person.Person.stillingIndeholder - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.eq

String

Person.Person.stillingLigMed - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.supplfoedselsregsted.wi

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedErIndeholdtI - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.cont

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedIndeholder - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.eq

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedLigMed - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.virkningfra.ne

Date

Person.Person.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.eq

Date

Person.Person.virkningfraLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.lt

Date

Person.Person.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.le

Date

Person.Person.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.gt

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.ge

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Person.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_30693F4D_1301_449d_BF5F_1272125F4FBA

person.virkningtil.ne

Date

Person.Person.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.eq

Date

Person.Person.virkningtilLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.lt

Date

Person.Person.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.le

Date

Person.Person.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.gt

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.ge

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Person.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_F525F1DE_F276_47ad_9FC6_58A293AB9C28

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.status.wi

String

Person.Personnummer.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.status.eq

String

Person.Personnummer.statusLigMed - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.virkningfra.ne

Date

Person.Personnummer.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.eq

Date

Person.Personnummer.virkningfraLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.lt

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.le

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.gt

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.ge

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_1A2720AF_6818_4887_894B_055B95CC9FAB

pnr.virkningtil.ne

Date

Person.Personnummer.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.eq

Date

Person.Personnummer.virkningtilLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.lt

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.le

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.gt

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.ge

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_944FC593_5829_4f44_844F_675CA1AB90BA

pucpr.foedselsdato.ne

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoForskelligFra - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.eq

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.lt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.le

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.gt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.ge

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - En person uden cpr-nr. navn

 

EAID_81C99C34_E0FB_4fb5_A3E9_ED6732F74194

pucpr.navnemarkering.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navnemarkering.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringLigMed - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navn.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnErIndeholdtI - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.cont

String

Person.PersonUdenCpr.navnIndeholder - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnLigMed - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

sep.status.wi

String

Person.Separation.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.status.eq

String

Person.Separation.statusLigMed -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.virkningfra.ne

Date

Person.Separation.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.eq

Date

Person.Separation.virkningfraLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.lt

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.le

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.gt

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.ge

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_07586AE8_9BA0_4135_B68C_EC47729262B2

sep.virkningtil.ne

Date

Person.Separation.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.eq

Date

Person.Separation.virkningtilLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.lt

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.le

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.gt

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.ge

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_508252A8_2170_46cc_A5BB_7DBC63805B75

stat.cprlandekode.wi

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeErIndeholdtI - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ne

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeForskelligFra - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.eq

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.lt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.le

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.gt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ge

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandenavn.wi

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnErIndeholdtI - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.cont

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnIndeholder - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.eq

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnLigMed - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.status.wi

String

Person.Statsborgerskab.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.status.eq

String

Person.Statsborgerskab.statusLigMed -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.virkningfra.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_5694F919_40E5_4846_AD8F_419058DCE12B

stat.virkningtil.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EE057711_5BCD_44f9_86DF_518F1B2131F0

udind.cprlandekodeindrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeudrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandindrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseIndeholder - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseLigMed - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandudrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseIndeholder - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseLigMed - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.status.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.status.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.statusLigMed -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.udenlandsadresse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.udenlandsadresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


udind.virkningfra.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_336F1C95_EC31_40af_BFE1_1655406283F1

udind.virkningtil.ne

Date

Person.Udrejseindrejse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_701D4F6B_EEB3_431e_8706_BD588FA27A24

vaerge.adresse.cont

String

Person.Vaergemaal.adresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


vaerge.vaergenavn.wi

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnErIndeholdtI - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.cont

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnIndeholder - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.eq

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnLigMed - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.virkningfra.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Vaergemaal.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_57BB37D0_FA67_4a81_91FD_E3EEAA1E1C23

vaerge.virkningtil.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

valg.valgoplysningstype.wi

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeErIndeholdtI - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgoplysningstype.eq

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeLigMed - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgretdato.ne

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoForskelligFra - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.eq

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.lt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.le

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.gt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.ge

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.virkningfra.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningtil.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonFullCurrentListComplete”
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonFull.json

Skema - filudtræk og webservices (CPR)

Metode - PersonFullListComplete


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonFullComplete/1/rest/PersonFullListComplete?


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

adropl.conavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.conavnErIndeholdtI - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.conavnIndeholder - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.conavnLigMed - Conavn - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.fraflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved fraflytningsdato

 

EAID_2A916826_236A_420b_BD17_0680703AFE03

adropl.fraflytningskommunekode.wi

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeErIndeholdtI - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ne

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeForskelligFra - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.eq

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.lt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.le

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.gt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ge

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunenavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnErIndeholdtI - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnIndeholder - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnLigMed - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.status.wi

String

Person.Adresseoplysninger.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.status.eq

String

Person.Adresseoplysninger.statusLigMed -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.suppladr.simpelAdresse.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


adropl.suppladr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.tilflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved tilflytningsdato

 

EAID_2BE18F8B_AC08_45fa_BD81_39665A4EF536

adropl.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7538171E_D04C_4b0a_90F4_D83903FF475C

adropl.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_DCC1BF46_12EA_4ab4_9EB5_41A14DD68DA8

besk.beskyttelsestype.wi

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeErIndeholdtI -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.beskyttelsestype.eq

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeLigMed -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.status.wi

String

Person.Beskyttelse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.status.eq

String

Person.Beskyttelse.statusLigMed -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.virkningfra.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningtil.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

civ.civilstandstype.wi

String

Person.Civilstand.civilstandstypeErIndeholdtI - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.civilstandstype.eq

String

Person.Civilstand.civilstandstypeLigMed - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.status.wi

String

Person.Civilstand.statusErIndeholdtI - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.status.eq

String

Person.Civilstand.statusLigMed - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.virkningfra.ne

Date

Person.Civilstand.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.eq

Date

Person.Civilstand.virkningfraLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.lt

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.le

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.gt

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.ge

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_29D7D407_4154_4525_A05D_68C813E15345

civ.virkningtil.ne

Date

Person.Civilstand.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.eq

Date

Person.Civilstand.virkningtilLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.lt

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.le

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.gt

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.ge

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7C888BC3_473F_425c_9339_C778042E9C94

cadr.bygningsnummer.wi

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerErIndeholdtI - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.cont

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerIndeholder - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.eq

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerLigMed - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bynavn.wi

String

Person.CprAdresse.bynavnErIndeholdtI - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.cont

String

Person.CprAdresse.bynavnIndeholder - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.eq

String

Person.CprAdresse.bynavnLigMed - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.cprkommunekode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeErIndeholdtI - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeForskelligFra - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunenavn.wi

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnErIndeholdtI - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.cont

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnIndeholder - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.eq

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnLigMed - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprvejkode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeErIndeholdtI - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeForskelligFra - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.daradresse.wi

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.cont

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.eq

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.etage.wi

String

Person.CprAdresse.etageErIndeholdtI - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.cont

String

Person.CprAdresse.etageIndeholder - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.eq

String

Person.CprAdresse.etageLigMed - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.husnummer.wi

String

Person.CprAdresse.husnummerErIndeholdtI - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.cont

String

Person.CprAdresse.husnummerIndeholder - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.eq

String

Person.CprAdresse.husnummerLigMed - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.postdistrikt.wi

String

Person.CprAdresse.postdistriktErIndeholdtI - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.cont

String

Person.CprAdresse.postdistriktIndeholder - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.eq

String

Person.CprAdresse.postdistriktLigMed - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postnummer.wi

Integer

Person.CprAdresse.postnummerErIndeholdtI - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ne

Integer

Person.CprAdresse.postnummerForskelligFra - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.eq

Integer

Person.CprAdresse.postnummerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.lt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.le

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEndEllerLigMed -Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.gt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ge

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEndEllerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.sidedoer.wi

String

Person.CprAdresse.sidedoerErIndeholdtI - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.cont

String

Person.CprAdresse.sidedoerIndeholder - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.eq

String

Person.CprAdresse.sidedoerLigMed - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.vejadresseringsnavn.wi

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnErIndeholdtI - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.cont

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnIndeholder - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.eq

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnLigMed - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

chaen.afledtmarkering.eq

Boolean

Person.Cprhaendelse.afledtmarkeringLigMed -

 

EAID_7824DF9E_81A1_4afa_B0D8_5A187A65252D

chaen.afleveringsdato.ne

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoForskelligFra -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.eq

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.lt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.le

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.gt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.ge

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseErIndeholdtI -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseLigMed -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningsomraade.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeErIndeholdtI -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.cont

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeIndeholder -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.eq

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeLigMed -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.rettetden.ne

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenForskelligFra -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.eq

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.lt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.le

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.gt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.ge

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

flyt.bemaerkninger.wi

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.cont

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.eq

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.virkningfra.ne

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.eq

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.lt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.le

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.gt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.ge

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

folk.status.wi

String

Person.Folkekirke.statusErIndeholdtI - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.status.eq

String

Person.Folkekirke.statusLigMed - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.tilhoersforhold.wi

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdErIndeholdtI - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.tilhoersforhold.eq

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdLigMed - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.virkningfra.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningfraLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.le

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_86C5E44C_D5B7_4190_B15A_0BB9AD0BBF30

folk.virkningtil.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningtilLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.le

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_3E0D2947_4CAC_4345_853E_291292095743

fopl.foraelderrolle.wi

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.foraelderrolle.eq

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleLigMed -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.virkningfra.ne

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.eq

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.lt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.le

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.gt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.ge

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraelderoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_28DDF5A4_198C_4304_97D6_F362D0183B4D

fmyn.indehaverrolle.wi

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.indehaverrolle.eq

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleLigMed -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.virkningfra.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_ABBCE703_0A9C_4dcb_BB31_121C0E97CD87

fmyn.virkningtil.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

forsvind.status.wi

String

Person.Forsvinding.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.status.eq

String

Person.Forsvinding.statusLigMed -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.virkningfra.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningfraLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.le

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_793FAD6C_5310_48d4_803F_1FE25B0D2D96

forsvind.virkningtil.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningtilLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.le

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_8D953F55_7BBA_419b_98C1_EEE517816294

komfor.bemaerkninger.wi

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.cont

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.eq

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.kommunaleforholdskode.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeErIndeholdtI - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.cont

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeIndeholder - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeLigMed - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdstype.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeErIndeholdtI - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.kommunaleforholdstype.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeLigMed - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.virkningfra.ne

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.eq

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.lt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.le

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.gt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.ge

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfraum.eq

Boolean

Person.KommunaleForhold.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_6C73F10E_D311_4bb9_8345_14BB817B750F

konadr.simpelAdresse.cont

String

Person.KontaktAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


konadr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.virkningfra.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningtil.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

navn.adresseringsnavn.wi

String

Person.Navn.adresseringsnavnErIndeholdtI - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.cont

String

Person.Navn.adresseringsnavnIndeholder - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.eq

String

Person.Navn.adresseringsnavnLigMed - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.efternavn.wi

String

Person.Navn.efternavnErIndeholdtI - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.cont

String

Person.Navn.efternavnIndeholder - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.eq

String

Person.Navn.efternavnLigMed - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.efternavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.fornavne.wi

String

Person.Navn.fornavneErIndeholdtI - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.cont

String

Person.Navn.fornavneIndeholder - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.eq

String

Person.Navn.fornavneLigMed - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.fornavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.mellemnavn.wi

String

Person.Navn.mellemnavnErIndeholdtI - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.cont

String

Person.Navn.mellemnavnIndeholder - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.eq

String

Person.Navn.mellemnavnLigMed - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.mellemnavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.status.wi

String

Person.Navn.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.status.eq

String

Person.Navn.statusLigMed -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.virkningfra.ne

Date

Person.Navn.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.eq

Date

Person.Navn.virkningfraLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.lt

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.le

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.gt

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.ge

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_BDD9A534_FCF1_4a44_8D77_C8D8F013B7D4

navn.virkningtil.ne

Date

Person.Navn.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.eq

Date

Person.Navn.virkningtilLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.lt

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.le

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.gt

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.ge

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_A966857F_7F67_4263_845C_0A772B7413E8

notat.notatlinie.wi

String

Person.Notat.notatlinieErIndeholdtI - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.cont

String

Person.Notat.notatlinieIndeholder - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.eq

String

Person.Notat.notatlinieLigMed - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatnummer.wi

String

Person.Notat.notatnummerErIndeholdtI - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ne

String

Person.Notat.notatnummerForskelligFra - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.eq

String

Person.Notat.notatnummerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.lt

String

Person.Notat.notatnummerMindreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.le

String

Person.Notat.notatnummerMindreEndEllerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.gt

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ge

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEndEllerLigMed- Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.virkningfra.ne

Date

Person.Notat.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.eq

Date

Person.Notat.virkningfraLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.lt

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.le

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.gt

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.ge

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningtil.ne

Date

Person.Notat.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.eq

Date

Person.Notat.virkningtilLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.lt

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.le

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.gt

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.ge

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

person.cprfoedselsregstedskode.wi

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeErIndeholdtI - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ne

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeForskelligFra - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.eq

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.lt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.le

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.gt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ge

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedsnavn.wi

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnErIndeholdtI - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.cont

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnIndeholder - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.eq

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnLigMed - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.foedselsdato.ne

Date

Person.Person.foedselsdatoForskelligFra -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.eq

Date

Person.Person.foedselsdatoLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.lt

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.le

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.gt

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.ge

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.Person.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - Angiver usikkerhed omkring fødslesdato

 

EAID_01234969_FFF0_4963_873C_711C364B53A7

person.id.wi

String

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

String

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

String

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

String

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

String

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

String

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

String

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.koen.wi

String

Person.Person.koenErIndeholdtI - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.koen.eq

String

Person.Person.koenLigMed - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.registreringfra.ne

Date

Person.Person.registreringfraForskelligFra -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.eq

Date

Person.Person.registreringfraLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.lt

Date

Person.Person.registreringfraMindreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.le

Date

Person.Person.registreringfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.gt

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.ge

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringtil.ne

Date

Person.Person.registreringtilForskelligFra -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.eq

Date

Person.Person.registreringtilLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.lt

Date

Person.Person.registreringtilMindreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.le

Date

Person.Person.registreringtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.gt

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.ge

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.statusdato.ne

Date

Person.Person.statusdatoForskelligFra -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.eq

Date

Person.Person.statusdatoLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.lt

Date

Person.Person.statusdatoMindreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.le

Date

Person.Person.statusdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.gt

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.ge

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdatoum.eq

Boolean

Person.Person.statusdatousikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EFF81ED0_3AE0_4535_B0B5_AC4F29FDD5A7

person.status.wi

String

Person.Person.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.status.eq

String

Person.Person.statusLigMed - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.stilling.wi

String

Person.Person.stillingErIndeholdtI - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.cont

String

Person.Person.stillingIndeholder - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.eq

String

Person.Person.stillingLigMed - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.supplfoedselsregsted.wi

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedErIndeholdtI - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.cont

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedIndeholder - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.eq

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedLigMed - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.virkningfra.ne

Date

Person.Person.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.eq

Date

Person.Person.virkningfraLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.lt

Date

Person.Person.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.le

Date

Person.Person.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.gt

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.ge

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Person.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_30693F4D_1301_449d_BF5F_1272125F4FBA

person.virkningtil.ne

Date

Person.Person.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.eq

Date

Person.Person.virkningtilLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.lt

Date

Person.Person.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.le

Date

Person.Person.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.gt

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.ge

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Person.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_F525F1DE_F276_47ad_9FC6_58A293AB9C28

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.status.wi

String

Person.Personnummer.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.status.eq

String

Person.Personnummer.statusLigMed - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.virkningfra.ne

Date

Person.Personnummer.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.eq

Date

Person.Personnummer.virkningfraLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.lt

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.le

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.gt

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.ge

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_1A2720AF_6818_4887_894B_055B95CC9FAB

pnr.virkningtil.ne

Date

Person.Personnummer.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.eq

Date

Person.Personnummer.virkningtilLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.lt

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.le

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.gt

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.ge

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_944FC593_5829_4f44_844F_675CA1AB90BA

pucpr.foedselsdato.ne

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoForskelligFra - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.eq

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.lt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.le

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.gt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.ge

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - En person uden cpr-nr. navn

 

EAID_81C99C34_E0FB_4fb5_A3E9_ED6732F74194

pucpr.navnemarkering.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navnemarkering.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringLigMed - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navn.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnErIndeholdtI - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.cont

String

Person.PersonUdenCpr.navnIndeholder - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnLigMed - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

sep.status.wi

String

Person.Separation.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.status.eq

String

Person.Separation.statusLigMed -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.virkningfra.ne

Date

Person.Separation.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.eq

Date

Person.Separation.virkningfraLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.lt

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.le

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.gt

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.ge

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_07586AE8_9BA0_4135_B68C_EC47729262B2

sep.virkningtil.ne

Date

Person.Separation.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.eq

Date

Person.Separation.virkningtilLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.lt

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.le

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.gt

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.ge

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_508252A8_2170_46cc_A5BB_7DBC63805B75

stat.cprlandekode.wi

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeErIndeholdtI - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ne

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeForskelligFra - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.eq

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.lt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.le

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.gt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ge

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandenavn.wi

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnErIndeholdtI - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.cont

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnIndeholder - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.eq

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnLigMed - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.status.wi

String

Person.Statsborgerskab.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.status.eq

String

Person.Statsborgerskab.statusLigMed -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.virkningfra.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_5694F919_40E5_4846_AD8F_419058DCE12B

stat.virkningtil.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EE057711_5BCD_44f9_86DF_518F1B2131F0

udind.cprlandekodeindrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeudrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandindrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseIndeholder - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseLigMed - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandudrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseIndeholder - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseLigMed - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.status.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.status.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.statusLigMed -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.udenlandsadresse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.udenlandsadresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


udind.virkningfra.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_336F1C95_EC31_40af_BFE1_1655406283F1

udind.virkningtil.ne

Date

Person.Udrejseindrejse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_701D4F6B_EEB3_431e_8706_BD588FA27A24

vaerge.adresse.cont

String

Person.Vaergemaal.adresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


vaerge.vaergenavn.wi

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnErIndeholdtI - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.cont

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnIndeholder - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.eq

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnLigMed - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.virkningfra.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Vaergemaal.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_57BB37D0_FA67_4a81_91FD_E3EEAA1E1C23

vaerge.virkningtil.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

valg.valgoplysningstype.wi

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeErIndeholdtI - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgoplysningstype.eq

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeLigMed - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgretdato.ne

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoForskelligFra - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.eq

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.lt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.le

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.gt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.ge

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.virkningfra.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningtil.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonFulListComplete”
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonFull.json

Skema - filudtræk og webservices (CPR)
REST - CprPersonFullSimple

Offentlige kunders anvendelse af CPR data (aktuelle såvel som historiske). Søgning med liste af Personnumre.

Returnerer alle data om personen. Relationer til andre personer gennem PNR og detaljerede oplysninger om relationen.


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

PersonFullCurrentListSimple

Almindelig

Nej 

PersonFullListSimpleAlmindeligNej
Metode - PersonFullCurrentListSimple


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonFullSimple/1/rest/PersonFullCurrentListSimple?pnr.personnummer.eq=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Personnummer eller id.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

person.id.wi

UUID

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

UUID

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

UUID

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

UUID

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

UUID

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

UUID

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

UUID

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonFullCurrentListSimple
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonFull.json

Skema - filudtræk og webservices (CPR)

Metode - PersonFullListSimple


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonFullSimple/1/rest/PersonFullListSimple?pnr.personnummer.eq=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Personnummer eller id.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

person.id.wi

UUID

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

UUID

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

UUID

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

UUID

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

UUID

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

UUID

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

UUID

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonFullListSimple”
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonFull.json

Skema - filudtræk og webservices (CPR)
REST - CprPersonMediumComplete

Offentlige kunders anvendelse af CPR data (aktuelle såvel som historiske). Søgning i samtlige parametre i domænemodellen, aktuelle såvel som historiske. Returnerer alle data om personen. Relationer til andre personer gennem PNR.


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

PersonMediumCurrentListComplete

Kompleks

nej

PersonMediumListCompleteKompleksnej
Metode - PersonMediumCurrentListComplete


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonMediumComplete/1/rest/PersonMediumCurrentListComplete?


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

adropl.conavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.conavnErIndeholdtI - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.conavnIndeholder - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.conavnLigMed - Conavn - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.fraflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved fraflytningsdato

 

EAID_2A916826_236A_420b_BD17_0680703AFE03

adropl.fraflytningskommunekode.wi

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeErIndeholdtI - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ne

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeForskelligFra - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.eq

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.lt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.le

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.gt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ge

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunenavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnErIndeholdtI - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnIndeholder - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnLigMed - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.status.wi

String

Person.Adresseoplysninger.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.status.eq

String

Person.Adresseoplysninger.statusLigMed -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.suppladr.simpelAdresse.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


adropl.suppladr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.tilflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved tilflytningsdato

 

EAID_2BE18F8B_AC08_45fa_BD81_39665A4EF536

adropl.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7538171E_D04C_4b0a_90F4_D83903FF475C

adropl.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_DCC1BF46_12EA_4ab4_9EB5_41A14DD68DA8

besk.beskyttelsestype.wi

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeErIndeholdtI -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.beskyttelsestype.eq

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeLigMed -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.status.wi

String

Person.Beskyttelse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.status.eq

String

Person.Beskyttelse.statusLigMed -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.virkningfra.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningtil.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

civ.civilstandstype.wi

String

Person.Civilstand.civilstandstypeErIndeholdtI - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.civilstandstype.eq

String

Person.Civilstand.civilstandstypeLigMed - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.status.wi

String

Person.Civilstand.statusErIndeholdtI - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.status.eq

String

Person.Civilstand.statusLigMed - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.virkningfra.ne

Date

Person.Civilstand.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.eq

Date

Person.Civilstand.virkningfraLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.lt

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.le

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.gt

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.ge

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_29D7D407_4154_4525_A05D_68C813E15345

civ.virkningtil.ne

Date

Person.Civilstand.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.eq

Date

Person.Civilstand.virkningtilLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.lt

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.le

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.gt

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.ge

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7C888BC3_473F_425c_9339_C778042E9C94

cadr.bygningsnummer.wi

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerErIndeholdtI - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.cont

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerIndeholder - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.eq

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerLigMed - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bynavn.wi

String

Person.CprAdresse.bynavnErIndeholdtI - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.cont

String

Person.CprAdresse.bynavnIndeholder - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.eq

String

Person.CprAdresse.bynavnLigMed - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.cprkommunekode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeErIndeholdtI - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeForskelligFra - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunenavn.wi

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnErIndeholdtI - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.cont

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnIndeholder - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.eq

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnLigMed - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprvejkode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeErIndeholdtI - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeForskelligFra - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.daradresse.wi

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.cont

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.eq

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.etage.wi

String

Person.CprAdresse.etageErIndeholdtI - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.cont

String

Person.CprAdresse.etageIndeholder - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.eq

String

Person.CprAdresse.etageLigMed - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.husnummer.wi

String

Person.CprAdresse.husnummerErIndeholdtI - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.cont

String

Person.CprAdresse.husnummerIndeholder - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.eq

String

Person.CprAdresse.husnummerLigMed - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.postdistrikt.wi

String

Person.CprAdresse.postdistriktErIndeholdtI - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.cont

String

Person.CprAdresse.postdistriktIndeholder - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.eq

String

Person.CprAdresse.postdistriktLigMed - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postnummer.wi

Integer

Person.CprAdresse.postnummerErIndeholdtI - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ne

Integer

Person.CprAdresse.postnummerForskelligFra - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.eq

Integer

Person.CprAdresse.postnummerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.lt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.le

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEndEllerLigMed -Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.gt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ge

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEndEllerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.sidedoer.wi

String

Person.CprAdresse.sidedoerErIndeholdtI - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.cont

String

Person.CprAdresse.sidedoerIndeholder - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.eq

String

Person.CprAdresse.sidedoerLigMed - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.vejadresseringsnavn.wi

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnErIndeholdtI - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.cont

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnIndeholder - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.eq

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnLigMed - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

chaen.afledtmarkering.eq

Boolean

Person.Cprhaendelse.afledtmarkeringLigMed -

 

EAID_7824DF9E_81A1_4afa_B0D8_5A187A65252D

chaen.afleveringsdato.ne

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoForskelligFra -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.eq

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.lt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.le

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.gt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.ge

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseErIndeholdtI -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseLigMed -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningsomraade.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeErIndeholdtI -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.cont

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeIndeholder -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.eq

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeLigMed -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.rettetden.ne

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenForskelligFra -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.eq

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.lt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.le

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.gt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.ge

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

flyt.bemaerkninger.wi

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.cont

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.eq

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.virkningfra.ne

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.eq

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.lt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.le

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.gt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.ge

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

folk.status.wi

String

Person.Folkekirke.statusErIndeholdtI - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.status.eq

String

Person.Folkekirke.statusLigMed - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.tilhoersforhold.wi

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdErIndeholdtI - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.tilhoersforhold.eq

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdLigMed - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.virkningfra.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningfraLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.le

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_86C5E44C_D5B7_4190_B15A_0BB9AD0BBF30

folk.virkningtil.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningtilLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.le

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_3E0D2947_4CAC_4345_853E_291292095743

fopl.foraelderrolle.wi

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.foraelderrolle.eq

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleLigMed -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.virkningfra.ne

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.eq

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.lt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.le

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.gt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.ge

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraelderoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_28DDF5A4_198C_4304_97D6_F362D0183B4D

fmyn.indehaverrolle.wi

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.indehaverrolle.eq

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleLigMed -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.virkningfra.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_ABBCE703_0A9C_4dcb_BB31_121C0E97CD87

fmyn.virkningtil.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

forsvind.status.wi

String

Person.Forsvinding.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.status.eq

String

Person.Forsvinding.statusLigMed -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.virkningfra.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningfraLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.le

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_793FAD6C_5310_48d4_803F_1FE25B0D2D96

forsvind.virkningtil.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningtilLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.le

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_8D953F55_7BBA_419b_98C1_EEE517816294

komfor.bemaerkninger.wi

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.cont

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.eq

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.kommunaleforholdskode.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeErIndeholdtI - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.cont

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeIndeholder - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeLigMed - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdstype.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeErIndeholdtI - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.kommunaleforholdstype.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeLigMed - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.virkningfra.ne

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.eq

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.lt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.le

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.gt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.ge

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfraum.eq

Boolean

Person.KommunaleForhold.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_6C73F10E_D311_4bb9_8345_14BB817B750F

konadr.simpelAdresse.cont

String

Person.KontaktAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


konadr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.virkningfra.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningtil.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

navn.adresseringsnavn.wi

String

Person.Navn.adresseringsnavnErIndeholdtI - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.cont

String

Person.Navn.adresseringsnavnIndeholder - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.eq

String

Person.Navn.adresseringsnavnLigMed - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.efternavn.wi

String

Person.Navn.efternavnErIndeholdtI - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.cont

String

Person.Navn.efternavnIndeholder - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.eq

String

Person.Navn.efternavnLigMed - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.efternavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.fornavne.wi

String

Person.Navn.fornavneErIndeholdtI - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.cont

String

Person.Navn.fornavneIndeholder - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.eq

String

Person.Navn.fornavneLigMed - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.fornavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.mellemnavn.wi

String

Person.Navn.mellemnavnErIndeholdtI - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.cont

String

Person.Navn.mellemnavnIndeholder - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.eq

String

Person.Navn.mellemnavnLigMed - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.mellemnavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.status.wi

String

Person.Navn.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.status.eq

String

Person.Navn.statusLigMed -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.virkningfra.ne

Date

Person.Navn.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.eq

Date

Person.Navn.virkningfraLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.lt

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.le

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.gt

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.ge

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_BDD9A534_FCF1_4a44_8D77_C8D8F013B7D4

navn.virkningtil.ne

Date

Person.Navn.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.eq

Date

Person.Navn.virkningtilLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.lt

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.le

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.gt

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.ge

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_A966857F_7F67_4263_845C_0A772B7413E8

notat.notatlinie.wi

String

Person.Notat.notatlinieErIndeholdtI - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.cont

String

Person.Notat.notatlinieIndeholder - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.eq

String

Person.Notat.notatlinieLigMed - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatnummer.wi

String

Person.Notat.notatnummerErIndeholdtI - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ne

String

Person.Notat.notatnummerForskelligFra - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.eq

String

Person.Notat.notatnummerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.lt

String

Person.Notat.notatnummerMindreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.le

String

Person.Notat.notatnummerMindreEndEllerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.gt

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ge

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEndEllerLigMed- Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.virkningfra.ne

Date

Person.Notat.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.eq

Date

Person.Notat.virkningfraLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.lt

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.le

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.gt

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.ge

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningtil.ne

Date

Person.Notat.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.eq

Date

Person.Notat.virkningtilLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.lt

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.le

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.gt

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.ge

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

person.cprfoedselsregstedskode.wi

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeErIndeholdtI - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ne

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeForskelligFra - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.eq

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.lt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.le

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.gt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ge

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedsnavn.wi

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnErIndeholdtI - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.cont

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnIndeholder - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.eq

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnLigMed - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.foedselsdato.ne

Date

Person.Person.foedselsdatoForskelligFra -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.eq

Date

Person.Person.foedselsdatoLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.lt

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.le

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.gt

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.ge

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.Person.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - Angiver usikkerhed omkring fødslesdato

 

EAID_01234969_FFF0_4963_873C_711C364B53A7

person.id.wi

String

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

String

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

String

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

String

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

String

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

String

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

String

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.koen.wi

String

Person.Person.koenErIndeholdtI - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.koen.eq

String

Person.Person.koenLigMed - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.registreringfra.ne

Date

Person.Person.registreringfraForskelligFra -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.eq

Date

Person.Person.registreringfraLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.lt

Date

Person.Person.registreringfraMindreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.le

Date

Person.Person.registreringfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.gt

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.ge

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringtil.ne

Date

Person.Person.registreringtilForskelligFra -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.eq

Date

Person.Person.registreringtilLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.lt

Date

Person.Person.registreringtilMindreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.le

Date

Person.Person.registreringtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.gt

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.ge

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.statusdato.ne

Date

Person.Person.statusdatoForskelligFra -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.eq

Date

Person.Person.statusdatoLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.lt

Date

Person.Person.statusdatoMindreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.le

Date

Person.Person.statusdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.gt

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.ge

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdatoum.eq

Boolean

Person.Person.statusdatousikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EFF81ED0_3AE0_4535_B0B5_AC4F29FDD5A7

person.status.wi

String

Person.Person.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.status.eq

String

Person.Person.statusLigMed - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.stilling.wi

String

Person.Person.stillingErIndeholdtI - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.cont

String

Person.Person.stillingIndeholder - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.eq

String

Person.Person.stillingLigMed - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.supplfoedselsregsted.wi

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedErIndeholdtI - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.cont

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedIndeholder - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.eq

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedLigMed - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.virkningfra.ne

Date

Person.Person.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.eq

Date

Person.Person.virkningfraLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.lt

Date

Person.Person.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.le

Date

Person.Person.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.gt

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.ge

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Person.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_30693F4D_1301_449d_BF5F_1272125F4FBA

person.virkningtil.ne

Date

Person.Person.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.eq

Date

Person.Person.virkningtilLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.lt

Date

Person.Person.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.le

Date

Person.Person.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.gt

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.ge

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Person.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_F525F1DE_F276_47ad_9FC6_58A293AB9C28

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.status.wi

String

Person.Personnummer.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.status.eq

String

Person.Personnummer.statusLigMed - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.virkningfra.ne

Date

Person.Personnummer.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.eq

Date

Person.Personnummer.virkningfraLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.lt

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.le

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.gt

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.ge

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_1A2720AF_6818_4887_894B_055B95CC9FAB

pnr.virkningtil.ne

Date

Person.Personnummer.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.eq

Date

Person.Personnummer.virkningtilLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.lt

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.le

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.gt

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.ge

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_944FC593_5829_4f44_844F_675CA1AB90BA

pucpr.foedselsdato.ne

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoForskelligFra - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.eq

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.lt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.le

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.gt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.ge

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - En person uden cpr-nr. navn

 

EAID_81C99C34_E0FB_4fb5_A3E9_ED6732F74194

pucpr.navnemarkering.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navnemarkering.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringLigMed - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navn.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnErIndeholdtI - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.cont

String

Person.PersonUdenCpr.navnIndeholder - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnLigMed - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

sep.status.wi

String

Person.Separation.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.status.eq

String

Person.Separation.statusLigMed -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.virkningfra.ne

Date

Person.Separation.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.eq

Date

Person.Separation.virkningfraLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.lt

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.le

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.gt

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.ge

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_07586AE8_9BA0_4135_B68C_EC47729262B2

sep.virkningtil.ne

Date

Person.Separation.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.eq

Date

Person.Separation.virkningtilLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.lt

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.le

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.gt

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.ge

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_508252A8_2170_46cc_A5BB_7DBC63805B75

stat.cprlandekode.wi

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeErIndeholdtI - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ne

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeForskelligFra - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.eq

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.lt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.le

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.gt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ge

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandenavn.wi

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnErIndeholdtI - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.cont

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnIndeholder - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.eq

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnLigMed - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.status.wi

String

Person.Statsborgerskab.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.status.eq

String

Person.Statsborgerskab.statusLigMed -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.virkningfra.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_5694F919_40E5_4846_AD8F_419058DCE12B

stat.virkningtil.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EE057711_5BCD_44f9_86DF_518F1B2131F0

udind.cprlandekodeindrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeudrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandindrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseIndeholder - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseLigMed - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandudrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseIndeholder - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseLigMed - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.status.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.status.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.statusLigMed -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.udenlandsadresse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.udenlandsadresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


udind.virkningfra.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_336F1C95_EC31_40af_BFE1_1655406283F1

udind.virkningtil.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_701D4F6B_EEB3_431e_8706_BD588FA27A24

vaerge.adresse.cont

String

Person.Vaergemaal.adresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


vaerge.vaergenavn.wi

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnErIndeholdtI - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.cont

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnIndeholder - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.eq

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnLigMed - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.virkningfra.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Vaergemaal.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_57BB37D0_FA67_4a81_91FD_E3EEAA1E1C23

vaerge.virkningtil.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

valg.valgoplysningstype.wi

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeErIndeholdtI - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgoplysningstype.eq

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeLigMed - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgretdato.ne

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoForskelligFra - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.eq

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.lt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.le

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.gt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.ge

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.virkningfra.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningtil.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonMediumCurrentListComplete”
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonMedium.json

Skema - filudtræk og webservices (CPR)

Metode - PersonMediumListComplete


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonMediumComplete/1/rest/PersonMediumListComplete?


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

adropl.conavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.conavnErIndeholdtI - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.conavnIndeholder - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.conavnLigMed - Conavn - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.fraflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved fraflytningsdato

 

EAID_2A916826_236A_420b_BD17_0680703AFE03

adropl.fraflytningskommunekode.wi

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeErIndeholdtI - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ne

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeForskelligFra - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.eq

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.lt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.le

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.gt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ge

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunenavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnErIndeholdtI - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnIndeholder - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnLigMed - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.status.wi

String

Person.Adresseoplysninger.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.status.eq

String

Person.Adresseoplysninger.statusLigMed -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.suppladr.simpelAdresse.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


adropl.suppladr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.tilflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved tilflytningsdato

 

EAID_2BE18F8B_AC08_45fa_BD81_39665A4EF536

adropl.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7538171E_D04C_4b0a_90F4_D83903FF475C

adropl.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_DCC1BF46_12EA_4ab4_9EB5_41A14DD68DA8

besk.beskyttelsestype.wi

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeErIndeholdtI -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.beskyttelsestype.eq

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeLigMed -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.status.wi

String

Person.Beskyttelse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.status.eq

String

Person.Beskyttelse.statusLigMed -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.virkningfra.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningtil.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

civ.civilstandstype.wi

String

Person.Civilstand.civilstandstypeErIndeholdtI - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.civilstandstype.eq

String

Person.Civilstand.civilstandstypeLigMed - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.status.wi

String

Person.Civilstand.statusErIndeholdtI - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.status.eq

String

Person.Civilstand.statusLigMed - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.virkningfra.ne

Date

Person.Civilstand.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.eq

Date

Person.Civilstand.virkningfraLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.lt

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.le

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.gt

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.ge

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_29D7D407_4154_4525_A05D_68C813E15345

civ.virkningtil.ne

Date

Person.Civilstand.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.eq

Date

Person.Civilstand.virkningtilLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.lt

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.le

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.gt

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.ge

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7C888BC3_473F_425c_9339_C778042E9C94

cadr.bygningsnummer.wi

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerErIndeholdtI - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.cont

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerIndeholder - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.eq

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerLigMed - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bynavn.wi

String

Person.CprAdresse.bynavnErIndeholdtI - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.cont

String

Person.CprAdresse.bynavnIndeholder - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.eq

String

Person.CprAdresse.bynavnLigMed - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.cprkommunekode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeErIndeholdtI - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeForskelligFra - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunenavn.wi

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnErIndeholdtI - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.cont

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnIndeholder - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.eq

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnLigMed - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprvejkode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeErIndeholdtI - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeForskelligFra - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.daradresse.wi

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.cont

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.eq

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.etage.wi

String

Person.CprAdresse.etageErIndeholdtI - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.cont

String

Person.CprAdresse.etageIndeholder - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.eq

String

Person.CprAdresse.etageLigMed - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.husnummer.wi

String

Person.CprAdresse.husnummerErIndeholdtI - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.cont

String

Person.CprAdresse.husnummerIndeholder - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.eq

String

Person.CprAdresse.husnummerLigMed - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.postdistrikt.wi

String

Person.CprAdresse.postdistriktErIndeholdtI - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.cont

String

Person.CprAdresse.postdistriktIndeholder - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.eq

String

Person.CprAdresse.postdistriktLigMed - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postnummer.wi

Integer

Person.CprAdresse.postnummerErIndeholdtI - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ne

Integer

Person.CprAdresse.postnummerForskelligFra - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.eq

Integer

Person.CprAdresse.postnummerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.lt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.le

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEndEllerLigMed -Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.gt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ge

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEndEllerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.sidedoer.wi

String

Person.CprAdresse.sidedoerErIndeholdtI - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.cont

String

Person.CprAdresse.sidedoerIndeholder - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.eq

String

Person.CprAdresse.sidedoerLigMed - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.vejadresseringsnavn.wi

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnErIndeholdtI - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.cont

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnIndeholder - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.eq

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnLigMed - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

chaen.afledtmarkering.eq

Boolean

Person.Cprhaendelse.afledtmarkeringLigMed -

 

EAID_7824DF9E_81A1_4afa_B0D8_5A187A65252D

chaen.afleveringsdato.ne

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoForskelligFra -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.eq

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.lt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.le

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.gt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.ge

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseErIndeholdtI -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseLigMed -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningsomraade.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeErIndeholdtI -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.cont

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeIndeholder -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.eq

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeLigMed -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.rettetden.ne

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenForskelligFra -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.eq

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.lt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.le

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.gt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.ge

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

flyt.bemaerkninger.wi

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.cont

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.eq

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.virkningfra.ne

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.eq

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.lt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.le

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.gt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.ge

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

folk.status.wi

String

Person.Folkekirke.statusErIndeholdtI - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.status.eq

String

Person.Folkekirke.statusLigMed - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.tilhoersforhold.wi

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdErIndeholdtI - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.tilhoersforhold.eq

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdLigMed - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.virkningfra.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningfraLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.le

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_86C5E44C_D5B7_4190_B15A_0BB9AD0BBF30

folk.virkningtil.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningtilLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.le

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_3E0D2947_4CAC_4345_853E_291292095743

fopl.foraelderrolle.wi

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.foraelderrolle.eq

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleLigMed -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.virkningfra.ne

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.eq

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.lt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.le

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.gt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.ge

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraelderoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_28DDF5A4_198C_4304_97D6_F362D0183B4D

fmyn.indehaverrolle.wi

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.indehaverrolle.eq

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleLigMed -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.virkningfra.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_ABBCE703_0A9C_4dcb_BB31_121C0E97CD87

fmyn.virkningtil.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

forsvind.status.wi

String

Person.Forsvinding.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.status.eq

String

Person.Forsvinding.statusLigMed -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.virkningfra.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningfraLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.le

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_793FAD6C_5310_48d4_803F_1FE25B0D2D96

forsvind.virkningtil.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningtilLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.le

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_8D953F55_7BBA_419b_98C1_EEE517816294

komfor.bemaerkninger.wi

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.cont

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.eq

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.kommunaleforholdskode.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeErIndeholdtI - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.cont

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeIndeholder - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeLigMed - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdstype.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeErIndeholdtI - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.kommunaleforholdstype.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeLigMed - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.virkningfra.ne

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.eq

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.lt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.le

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.gt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.ge

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfraum.eq

Boolean

Person.KommunaleForhold.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_6C73F10E_D311_4bb9_8345_14BB817B750F

konadr.simpelAdresse.cont

String

Person.KontaktAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


konadr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.virkningfra.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningtil.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

navn.adresseringsnavn.wi

String

Person.Navn.adresseringsnavnErIndeholdtI - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.cont

String

Person.Navn.adresseringsnavnIndeholder - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.eq

String

Person.Navn.adresseringsnavnLigMed - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.efternavn.wi

String

Person.Navn.efternavnErIndeholdtI - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.cont

String

Person.Navn.efternavnIndeholder - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.eq

String

Person.Navn.efternavnLigMed - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.efternavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.fornavne.wi

String

Person.Navn.fornavneErIndeholdtI - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.cont

String

Person.Navn.fornavneIndeholder - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.eq

String

Person.Navn.fornavneLigMed - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.fornavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.mellemnavn.wi

String

Person.Navn.mellemnavnErIndeholdtI - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.cont

String

Person.Navn.mellemnavnIndeholder - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.eq

String

Person.Navn.mellemnavnLigMed - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.mellemnavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.status.wi

String

Person.Navn.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.status.eq

String

Person.Navn.statusLigMed -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.virkningfra.ne

Date

Person.Navn.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.eq

Date

Person.Navn.virkningfraLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.lt

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.le

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.gt

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.ge

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_BDD9A534_FCF1_4a44_8D77_C8D8F013B7D4

navn.virkningtil.ne

Date

Person.Navn.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.eq

Date

Person.Navn.virkningtilLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.lt

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.le

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.gt

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.ge

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_A966857F_7F67_4263_845C_0A772B7413E8

notat.notatlinie.wi

String

Person.Notat.notatlinieErIndeholdtI - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.cont

String

Person.Notat.notatlinieIndeholder - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.eq

String

Person.Notat.notatlinieLigMed - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatnummer.wi

String

Person.Notat.notatnummerErIndeholdtI - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ne

String

Person.Notat.notatnummerForskelligFra - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.eq

String

Person.Notat.notatnummerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.lt

String

Person.Notat.notatnummerMindreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.le

String

Person.Notat.notatnummerMindreEndEllerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.gt

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ge

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEndEllerLigMed- Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.virkningfra.ne

Date

Person.Notat.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.eq

Date

Person.Notat.virkningfraLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.lt

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.le

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.gt

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.ge

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningtil.ne

Date

Person.Notat.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.eq

Date

Person.Notat.virkningtilLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.lt

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.le

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.gt

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.ge

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

person.cprfoedselsregstedskode.wi

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeErIndeholdtI - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ne

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeForskelligFra - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.eq

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.lt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.le

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.gt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ge

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedsnavn.wi

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnErIndeholdtI - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.cont

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnIndeholder - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.eq

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnLigMed - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.foedselsdato.ne

Date

Person.Person.foedselsdatoForskelligFra -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.eq

Date

Person.Person.foedselsdatoLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.lt

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.le

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.gt

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.ge

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.Person.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - Angiver usikkerhed omkring fødslesdato

 

EAID_01234969_FFF0_4963_873C_711C364B53A7

person.id.wi

String

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

String

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

String

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

String

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

String

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

String

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

String

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.koen.wi

String

Person.Person.koenErIndeholdtI - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.koen.eq

String

Person.Person.koenLigMed - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.registreringfra.ne

Date

Person.Person.registreringfraForskelligFra -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.eq

Date

Person.Person.registreringfraLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.lt

Date

Person.Person.registreringfraMindreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.le

Date

Person.Person.registreringfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.gt

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.ge

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringtil.ne

Date

Person.Person.registreringtilForskelligFra -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.eq

Date

Person.Person.registreringtilLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.lt

Date

Person.Person.registreringtilMindreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.le

Date

Person.Person.registreringtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.gt

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.ge

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.statusdato.ne

Date

Person.Person.statusdatoForskelligFra -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.eq

Date

Person.Person.statusdatoLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.lt

Date

Person.Person.statusdatoMindreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.le

Date

Person.Person.statusdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.gt

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.ge

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdatoum.eq

Boolean

Person.Person.statusdatousikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EFF81ED0_3AE0_4535_B0B5_AC4F29FDD5A7

person.status.wi

String

Person.Person.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.status.eq

String

Person.Person.statusLigMed - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.stilling.wi

String

Person.Person.stillingErIndeholdtI - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.cont

String

Person.Person.stillingIndeholder - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.eq

String

Person.Person.stillingLigMed - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.supplfoedselsregsted.wi

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedErIndeholdtI - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.cont

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedIndeholder - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.eq

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedLigMed - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.virkningfra.ne

Date

Person.Person.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.eq

Date

Person.Person.virkningfraLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.lt

Date

Person.Person.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.le

Date

Person.Person.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.gt

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.ge

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Person.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_30693F4D_1301_449d_BF5F_1272125F4FBA

person.virkningtil.ne

Date

Person.Person.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.eq

Date

Person.Person.virkningtilLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.lt

Date

Person.Person.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.le

Date

Person.Person.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.gt

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.ge

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Person.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_F525F1DE_F276_47ad_9FC6_58A293AB9C28

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.status.wi

String

Person.Personnummer.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.status.eq

String

Person.Personnummer.statusLigMed - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.virkningfra.ne

Date

Person.Personnummer.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.eq

Date

Person.Personnummer.virkningfraLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.lt

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.le

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.gt

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.ge

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_1A2720AF_6818_4887_894B_055B95CC9FAB

pnr.virkningtil.ne

Date

Person.Personnummer.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.eq

Date

Person.Personnummer.virkningtilLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.lt

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.le

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.gt

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.ge

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_944FC593_5829_4f44_844F_675CA1AB90BA

pucpr.foedselsdato.ne

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoForskelligFra - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.eq

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.lt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.le

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.gt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.ge

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - En person uden cpr-nr. navn

 

EAID_81C99C34_E0FB_4fb5_A3E9_ED6732F74194

pucpr.navnemarkering.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navnemarkering.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringLigMed - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navn.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnErIndeholdtI - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.cont

String

Person.PersonUdenCpr.navnIndeholder - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnLigMed - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

sep.status.wi

String

Person.Separation.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.status.eq

String

Person.Separation.statusLigMed -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.virkningfra.ne

Date

Person.Separation.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.eq

Date

Person.Separation.virkningfraLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.lt

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.le

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.gt

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.ge

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_07586AE8_9BA0_4135_B68C_EC47729262B2

sep.virkningtil.ne

Date

Person.Separation.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.eq

Date

Person.Separation.virkningtilLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.lt

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.le

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.gt

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.ge

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_508252A8_2170_46cc_A5BB_7DBC63805B75

stat.cprlandekode.wi

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeErIndeholdtI - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ne

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeForskelligFra - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.eq

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.lt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.le

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.gt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ge

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandenavn.wi

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnErIndeholdtI - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.cont

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnIndeholder - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.eq

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnLigMed - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.status.wi

String

Person.Statsborgerskab.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.status.eq

String

Person.Statsborgerskab.statusLigMed -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.virkningfra.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_5694F919_40E5_4846_AD8F_419058DCE12B

stat.virkningtil.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EE057711_5BCD_44f9_86DF_518F1B2131F0

udind.cprlandekodeindrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeudrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandindrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseIndeholder - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseLigMed - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandudrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseIndeholder - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseLigMed - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.status.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.status.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.statusLigMed -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.udenlandsadresse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.udenlandsadresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


udind.virkningfra.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_336F1C95_EC31_40af_BFE1_1655406283F1

udind.virkningtil.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_701D4F6B_EEB3_431e_8706_BD588FA27A24

vaerge.adresse.cont

String

Person.Vaergemaal.adresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


vaerge.vaergenavn.wi

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnErIndeholdtI - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.cont

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnIndeholder - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.eq

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnLigMed - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.virkningfra.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Vaergemaal.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_57BB37D0_FA67_4a81_91FD_E3EEAA1E1C23

vaerge.virkningtil.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

valg.valgoplysningstype.wi

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeErIndeholdtI - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgoplysningstype.eq

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeLigMed - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgretdato.ne

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoForskelligFra - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.eq

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.lt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.le

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.gt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.ge

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.virkningfra.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningtil.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.le

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.gt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55

valg.virkningtil.ge

Date

Person.Valgoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BA6B8A81_4A91_4e40_B321_9F1899634D55
MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonMediumListComplete”
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonMedium.json

Skema - filudtræk og webservices (CPR)
REST - CprPersonMediumSimple

Offentlige kunders anvendelse af CPR data (aktuelle såvel som historiske). Søgning med liste af Personnumre. Returnerer alle data om personen. Relationer til andre personer gennem PNR.


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

PersonMediumCurrentListSimple

Almindelig

nej

PersonMediumListSimpleAlmindelignej
Metode - PersonMediumCurrentListSimple


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonMediumSimple/1/rest/PersonMediumCurrentListSimple?pnr.personnummer.eq=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Personnummer eller id.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

person.id.wi

String

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

String

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

String

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

String

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

String

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

String

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

String

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonMediumCurrentListSimple”
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonMedium.json

Skema - filudtræk og webservices (CPR)

Metode - PersonMediumListSimple


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonMediumSimple/1/rest/PersonMediumListSimple?pnr.personnummer.eq=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Personnummer eller id.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

person.id.wi

String

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

String

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

String

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

String

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

String

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

String

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

String

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”CPR_3.2.1_PersonMediumListSimple”
indeholder output som JSON-schema 

CPR_3.2.1_PersonMedium.json                       

Skema - filudtræk og webservices (CPR)
REST - CprPersonSmallComplete

Offentlige kunders anvendelse af CPR data (aktuelle såvel som historiske). Søgning i samtlige parametre i domænemodellen, aktuelle såvel som historiske.  Returnerer kun stamdata om personen.


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

PersonSmallCurrentListComplete

Kompleks

nej 

PersonSmallListCompleteKompleksnej
Metode - PersonSmallCurrentListComplete


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/CPR/CprPersonSmallComplete/1/rest/PersonSmallCurrentListComplete?


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

adropl.conavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.conavnErIndeholdtI - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.conavnIndeholder - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.conavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.conavnLigMed - Conavn - C/O navn på adressen

 

EAID_741EF37B_4051_4519_9679_BBE002387552

adropl.fraflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for flytning fra en kommune

 

EAID_6A14236A_5AC1_4bdd_97F7_C6F4E5B60F3B

adropl.fraflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.fraflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved fraflytningsdato

 

EAID_2A916826_236A_420b_BD17_0680703AFE03

adropl.fraflytningskommunekode.wi

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeErIndeholdtI - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ne

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeForskelligFra - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.eq

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.lt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.le

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeMindreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.gt

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEnd - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunekode.ge

Integer

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Tidligere kommunekode, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_C556FE2D_2899_4567_A0CD_4311A5D15D2A

adropl.fraflytningskommunenavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnErIndeholdtI - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnIndeholder - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.fraflytningskommunenavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.fraflytningskommunenavnLigMed - Tidligere kommunenavn, hvorfra personen er fraflyttet

 

EAID_0CC1A8E8_6623_4242_AA39_108CFE7D9C64

adropl.status.wi

String

Person.Adresseoplysninger.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.status.eq

String

Person.Adresseoplysninger.statusLigMed -

 

EAID_dst0A8EF9_B8DF_4a4c_A9FA_F6715F48F3E8

adropl.suppladr.simpelAdresse.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


adropl.suppladr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

adropl.suppladr.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

adropl.suppladr.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.suppladr.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.SupplerendeAdresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

adropl.tilflytningsdatokommune.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneForskelligFra - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.le

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneMindreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEnd - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommune.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneStoerreEndEllerLigMed - Hændelsesdato for tilflytning i en kommune

 

EAID_5A9E9CD8_54CB_4e03_A383_16C7AA39C7E4

adropl.tilflytningsdatokommuneum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.tilflytningsdatokommuneusikkerhedsmarkeringLigMed - Usikkerhed ved tilflytningsdato

 

EAID_2BE18F8B_AC08_45fa_BD81_39665A4EF536

adropl.virkningfra.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfra.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_DD92B117_FAA0_4e53_9E7D_CF90C86E6F00

adropl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7538171E_D04C_4b0a_90F4_D83903FF475C

adropl.virkningtil.ne

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.eq

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.lt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.le

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.gt

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtil.ge

Date

Person.Adresseoplysninger.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_21521AB3_9D7F_4559_BE5B_415AE41C0F96

adropl.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Adresseoplysninger.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_DCC1BF46_12EA_4ab4_9EB5_41A14DD68DA8

besk.beskyttelsestype.wi

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeErIndeholdtI -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.beskyttelsestype.eq

String

Person.Beskyttelse.beskyttelsestypeLigMed -Angiver typen for beskyttelse 1) navn og adr. 2) vejviser eller 3) markedsføring

 

EAID_dst0DF442_9282_4181_B43D_23B02F422804

besk.status.wi

String

Person.Beskyttelse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.status.eq

String

Person.Beskyttelse.statusLigMed -

 

EAID_dstC43285_59A6_4899_B5D8_9951BB124C39

besk.virkningfra.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningfra.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_8CD2644E_B292_49fd_BCAE_C7B94BE550E9

besk.virkningtil.ne

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.eq

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.lt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.le

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.gt

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

besk.virkningtil.ge

Date

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_4F7C792A_DD2C_4bd1_BCC3_A3B730945670

civ.civilstandstype.wi

String

Person.Civilstand.civilstandstypeErIndeholdtI - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.civilstandstype.eq

String

Person.Civilstand.civilstandstypeLigMed - Død, fraskilt, gift, enke osv.

 

EAID_dst013E03_2A8F_4483_A3C4_BDB2EA8D78F9

civ.status.wi

String

Person.Civilstand.statusErIndeholdtI - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.status.eq

String

Person.Civilstand.statusLigMed - Aktuel, fortrudt, historisk osv.

 

EAID_dst10364D_C551_446e_96E0_0333863B6C2C

civ.virkningfra.ne

Date

Person.Civilstand.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.eq

Date

Person.Civilstand.virkningfraLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.lt

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.le

Date

Person.Civilstand.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.gt

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfra.ge

Date

Person.Civilstand.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C0D4D4D2_B8F0_4a08_8D3C_030619E95A3F

civ.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_29D7D407_4154_4525_A05D_68C813E15345

civ.virkningtil.ne

Date

Person.Civilstand.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.eq

Date

Person.Civilstand.virkningtilLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.lt

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.le

Date

Person.Civilstand.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.gt

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtil.ge

Date

Person.Civilstand.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B51D065C_AAEC_4cd4_A09E_3E4D1D417B5D

civ.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Civilstand.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_7C888BC3_473F_425c_9339_C778042E9C94

cadr.bygningsnummer.wi

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerErIndeholdtI - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.cont

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerIndeholder - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bygningsnummer.eq

String

Person.CprAdresse.bygningsnummerLigMed - Bygningsnummer er et persondatafelt, og anvendes på Grønland

 

EAID_ACD32207_32F0_4915_AAA8_9E2788B44F2F

cadr.bynavn.wi

String

Person.CprAdresse.bynavnErIndeholdtI - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.cont

String

Person.CprAdresse.bynavnIndeholder - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.bynavn.eq

String

Person.CprAdresse.bynavnLigMed - Bynavn

 

EAID_B5548113_C452_4341_8E8F_CF25F0D4C303

cadr.cprkommunekode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeErIndeholdtI - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeForskelligFra - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeMindreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEnd - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunekode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprkommunekodeStoerreEndEllerLigMed - Kode for en kommune (4 cifre)

 

EAID_CFBC5E5D_1439_41ba_B8AB_356A1859A89F

cadr.cprkommunenavn.wi

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnErIndeholdtI - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.cont

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnIndeholder - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprkommunenavn.eq

String

Person.CprAdresse.cprkommunenavnLigMed - Navn for kommune

 

EAID_726EF7E6_C1A9_451b_B96E_F8089B1F5737

cadr.cprvejkode.wi

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeErIndeholdtI - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ne

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeForskelligFra - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.eq

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.lt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.le

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeMindreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.gt

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEnd - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.cprvejkode.ge

Integer

Person.CprAdresse.cprvejkodeStoerreEndEllerLigMed - (Kode for en vej) Kode der entydigt identificere en vej indenfor en kommune. Vejkoden er på 4 cifre.

 

EAID_D813A2D9_DEE3_4173_8CD1_8870F48BDE80

cadr.daradresse.wi

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.cont

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.daradresse.eq

String

DAR-identen indgår p.t. ikke som en del af cpr's datagrundlag på DAF, og kan således ikke anvendes ved opslag mv.

 

EAID_0B2FDA44_B0BA_46c7_B1E5_12720402B077

cadr.etage.wi

String

Person.CprAdresse.etageErIndeholdtI - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.cont

String

Person.CprAdresse.etageIndeholder - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.etage.eq

String

Person.CprAdresse.etageLigMed - Angivelse af etage i adressen. 01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer.

 

EAID_F7EC8E87_F0CC_497c_8CBA_540BF38A0841

cadr.husnummer.wi

String

Person.CprAdresse.husnummerErIndeholdtI - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.cont

String

Person.CprAdresse.husnummerIndeholder - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.husnummer.eq

String

Person.CprAdresse.husnummerLigMed - Angiver husnummer for en given bolig

Bemærk - Feltet angiver husnummer på en given bolig. Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er fjerde position også blank.

 

EAID_83469B46_64B3_49f1_8A47_357349B12725

cadr.postdistrikt.wi

String

Person.CprAdresse.postdistriktErIndeholdtI - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.cont

String

Person.CprAdresse.postdistriktIndeholder - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postdistrikt.eq

String

Person.CprAdresse.postdistriktLigMed - Postdistrikt

 

EAID_220BE81E_5B14_406c_B503_BD96ABEB559A

cadr.postnummer.wi

Integer

Person.CprAdresse.postnummerErIndeholdtI - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ne

Integer

Person.CprAdresse.postnummerForskelligFra - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.eq

Integer

Person.CprAdresse.postnummerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.lt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.le

Integer

Person.CprAdresse.postnummerMindreEndEllerLigMed -Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.gt

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEnd - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.postnummer.ge

Integer

Person.CprAdresse.postnummerStoerreEndEllerLigMed - Postnummer

 

EAID_2E49BFE4_0E7D_47e1_934F_4A2BEF38D14E

cadr.sidedoer.wi

String

Person.CprAdresse.sidedoerErIndeholdtI - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.cont

String

Person.CprAdresse.sidedoerIndeholder - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.sidedoer.eq

String

Person.CprAdresse.sidedoerLigMed - Sidedør nummer for en bolig, hvis værdien ikke er numerisk th. eller tv. og fire cifre, hvis værdien er numerisk.

 

EAID_542068CC_8B0B_41de_845D_63E39479BA22

cadr.vejadresseringsnavn.wi

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnErIndeholdtI - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.cont

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnIndeholder - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

cadr.vejadresseringsnavn.eq

String

Person.CprAdresse.vejadresseringsnavnLigMed - Forkortelse af adresse som bruges ved forsendelser

 

EAID_F35B588E_8604_45be_88EE_D88095DA8AE1

chaen.afledtmarkering.eq

Boolean

Person.Cprhaendelse.afledtmarkeringLigMed -

 

EAID_7824DF9E_81A1_4afa_B0D8_5A187A65252D

chaen.afleveringsdato.ne

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoForskelligFra -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.eq

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.lt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.le

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.gt

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEnd -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.afleveringsdato.ge

Date

Person.Cprhaendelse.afleveringsdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_9A3E62D3_C123_400d_B1DC_EC88E27D74E3

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseErIndeholdtI -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningshaendelse.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningshaendelseLigMed -

 

EAID_dst15D74B_21B2_41ca_9AB4_8FD703AA2597

chaen.forretningsomraade.wi

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeErIndeholdtI -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.cont

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeIndeholder -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.forretningsomraade.eq

String

Person.Cprhaendelse.forretningsomraadeLigMed -

 

EAID_8E47BD3F_A937_4856_BB04_E308E6E5DFE1

chaen.rettetden.ne

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenForskelligFra -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.eq

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.lt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.le

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.gt

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEnd -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

chaen.rettetden.ge

Date

Person.Cprhaendelse.rettetdenStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5E4D2C6D_8025_462f_89D4_1BE860A449B2

flyt.bemaerkninger.wi

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.cont

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.bemaerkninger.eq

String

Person.Flyttepaabud.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til oplysninger om flyttepåbud

 

EAID_3584F178_736C_4b05_AF8A_5D5D9ED3C1F8

flyt.virkningfra.ne

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.eq

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.lt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.le

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.gt

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

flyt.virkningfra.ge

Date

Person.Flyttepaabud.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_93E6C4D8_F235_4dbc_B6F7_9C675ED021FA

folk.status.wi

String

Person.Folkekirke.statusErIndeholdtI - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.status.eq

String

Person.Folkekirke.statusLigMed - Angiver om: Aktuel, fortrudt, historisk, rettet osv.

 

EAID_dst4B9493_A704_4e54_BC07_0FEC9637D066

folk.tilhoersforhold.wi

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdErIndeholdtI - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.tilhoersforhold.eq

String

Person.Folkekirke.tilhoersforholdLigMed - Kode for tilhørsforhold til folkekirken

 

EAID_dst75AD72_6186_4418_89E1_DF9CFD0D54E7

folk.virkningfra.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningfraLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.le

Date

Person.Folkekirke.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfra.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_A7644231_5B71_45b1_B96A_9E130D855CBF

folk.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_86C5E44C_D5B7_4190_B15A_0BB9AD0BBF30

folk.virkningtil.ne

Date

Person.Folkekirke.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.eq

Date

Person.Folkekirke.virkningtilLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.lt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.le

Date

Person.Folkekirke.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.gt

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtil.ge

Date

Person.Folkekirke.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_24561393_60A0_4129_B4E4_018E2F3A588D

folk.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Folkekirke.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_3E0D2947_4CAC_4345_853E_291292095743

fopl.foraelderrolle.wi

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.foraelderrolle.eq

String

Person.Foraelderoplysning.foraelderrolleLigMed -

 

EAID_dstD4ECB2_D55A_4e6b_961F_ACA4F7C401B8

fopl.virkningfra.ne

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.eq

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.lt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.le

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.gt

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfra.ge

Date

Person.Foraelderoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C10A9A75_5FC0_4b24_95E7_2652DF46441E

fopl.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraelderoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_28DDF5A4_198C_4304_97D6_F362D0183B4D

fmyn.indehaverrolle.wi

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleErIndeholdtI -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.indehaverrolle.eq

String

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.foraeldremyndighedsindehaverrolleLigMed -

 

EAID_dst3E15EC_F88C_47c3_A8F3_B01D5A36B5C3

fmyn.virkningfra.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfra.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_FCEFA529_D5EE_4e00_981C_A966F5B5B3F2

fmyn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_ABBCE703_0A9C_4dcb_BB31_121C0E97CD87

fmyn.virkningtil.ne

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.eq

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.lt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.le

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.gt

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

fmyn.virkningtil.ge

Date

Person.Foraeldremyndighedsoplysning.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_B66D0AF5_E4FA_4c42_80C1_C81557E53D86

forsvind.status.wi

String

Person.Forsvinding.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.status.eq

String

Person.Forsvinding.statusLigMed -

 

EAID_dstF3A94A_2E62_43d8_B0D2_18FFB9A9D813

forsvind.virkningfra.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningfraLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.le

Date

Person.Forsvinding.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfra.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E0EA4E7E_48AF_4767_98FB_C7E4C0554BC0

forsvind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_793FAD6C_5310_48d4_803F_1FE25B0D2D96

forsvind.virkningtil.ne

Date

Person.Forsvinding.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.eq

Date

Person.Forsvinding.virkningtilLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.lt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.le

Date

Person.Forsvinding.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.gt

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtil.ge

Date

Person.Forsvinding.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_D330A8DB_81E6_49a0_B6A6_3374C510B49A

forsvind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Forsvinding.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_8D953F55_7BBA_419b_98C1_EEE517816294

komfor.bemaerkninger.wi

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerErIndeholdtI - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.cont

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerIndeholder - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.bemaerkninger.eq

String

Person.KommunaleForhold.bemaerkningerLigMed - Fritekstfelt til bemærkninger i tilknytning til kommunale forhold

 

EAID_53BD4D49_152D_4e73_95FF_1CB01519AE55

komfor.kommunaleforholdskode.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeErIndeholdtI - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.cont

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeIndeholder - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdskode.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdskodeLigMed - Kode for kommunale forhold

 

EAID_EB376BCE_E3FF_4946_9A6D_A650E48B39E8

komfor.kommunaleforholdstype.wi

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeErIndeholdtI - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.kommunaleforholdstype.eq

String

Person.KommunaleForhold.kommunaleforholdstypeLigMed - Angiver forhold som: Adskilt, pension, plejebarn, ukendt, betalingskommune osv.)

 

EAID_dst2349F8_DE64_4b55_B0B1_0301EB1F355F

komfor.virkningfra.ne

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.eq

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.lt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.le

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.gt

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfra.ge

Date

Person.KommunaleForhold.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5524CA7D_A622_45c0_80A6_0DE73599E5F1

komfor.virkningfraum.eq

Boolean

Person.KommunaleForhold.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_6C73F10E_D311_4bb9_8345_14BB817B750F

konadr.simpelAdresse.cont

String

Person.KontaktAdresse.simpelAdresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


konadr.startmyndighedskode.wi

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeErIndeholdtI - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.cont

String

Person.Kontaktadresse.startmyndighedskodeIndeholder - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedskode.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedskodeLigMed - Angiver koden for den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_847F7CE0_8DB8_40a7_8B7F_D54109696CA9

konadr.startmyndighedsnavn.wi

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnErIndeholdtI - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.cont

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnIndeholder - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.startmyndighedsnavn.eq

String

Person.Kontaktadresse.SupplerendeAdresse.startmyndighedsnavnLigMed - Angiver den myndighed, der har konstateret adresseoplysningerne

 

EAID_164C240B_1832_4c44_8952_CC55A67DF7E7

konadr.virkningfra.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningfra.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F2B3195C_8E48_4336_836B_EA709F2029E1

konadr.virkningtil.ne

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.eq

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.lt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.le

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.gt

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

konadr.virkningtil.ge

Date

Person.Kontaktadresse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_26591C78_F9C5_46b2_9912_3BEAE3FC0F3C

navn.adresseringsnavn.wi

String

Person.Navn.adresseringsnavnErIndeholdtI - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.cont

String

Person.Navn.adresseringsnavnIndeholder - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.adresseringsnavn.eq

String

Person.Navn.adresseringsnavnLigMed - Adresse, som bruges ved forsendelser

 

EAID_2B7D329F_7E3B_4bce_85BC_2B084619649D

navn.efternavn.wi

String

Person.Navn.efternavnErIndeholdtI - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.cont

String

Person.Navn.efternavnIndeholder - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavn.eq

String

Person.Navn.efternavnLigMed - En persons efternavne

 

EAID_D3E09BDA_7174_4555_92F0_A7093671DCCF

navn.efternavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.efternavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.efternavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af efternavn i CPR

 

EAID_dst1C8603_CA9A_401b_9EB2_024C6D23716E

navn.fornavne.wi

String

Person.Navn.fornavneErIndeholdtI - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.cont

String

Person.Navn.fornavneIndeholder - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavne.eq

String

Person.Navn.fornavneLigMed - En persons fornavne

 

EAID_C83C2BED_DA60_4017_B446_044A502AFE01

navn.fornavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.fornavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.fornavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR

 

EAID_dst5627DC_FCE7_4113_B8B4_DF03C77487CD

navn.mellemnavn.wi

String

Person.Navn.mellemnavnErIndeholdtI - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.cont

String

Person.Navn.mellemnavnIndeholder - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavn.eq

String

Person.Navn.mellemnavnLigMed - En persons mellemnavne

 

EAID_6503AA6C_33D3_4baa_AD1A_5D7FED741A2B

navn.mellemnavnsmarkering.wi

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.mellemnavnsmarkering.eq

String

Person.Navn.mellemnavnsmarkeringLigMed - Feltet markerer, at der usikkerhed ved indsættelse af mellemnavn i CPR

 

EAID_dst1D642B_2424_442c_8016_3BAAE69B6246

navn.status.wi

String

Person.Navn.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.status.eq

String

Person.Navn.statusLigMed -

 

EAID_dst5E2C1A_CCA5_45da_A5B8_BD184C890AE3

navn.virkningfra.ne

Date

Person.Navn.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.eq

Date

Person.Navn.virkningfraLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.lt

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.le

Date

Person.Navn.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.gt

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfra.ge

Date

Person.Navn.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_CFD36FDB_A3C2_456d_B174_562853726A0D

navn.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_BDD9A534_FCF1_4a44_8D77_C8D8F013B7D4

navn.virkningtil.ne

Date

Person.Navn.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.eq

Date

Person.Navn.virkningtilLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.lt

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.le

Date

Person.Navn.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.gt

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtil.ge

Date

Person.Navn.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_3513A669_E062_4e51_9443_1676F42AEC55

navn.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Navn.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_A966857F_7F67_4263_845C_0A772B7413E8

notat.notatlinie.wi

String

Person.Notat.notatlinieErIndeholdtI - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.cont

String

Person.Notat.notatlinieIndeholder - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatlinie.eq

String

Person.Notat.notatlinieLigMed - Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst i forbindelse med folkeregisternotater

 

EAID_4D9AB31F_BEB8_46dd_B719_0DC39E9E14D2

notat.notatnummer.wi

String

Person.Notat.notatnummerErIndeholdtI - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ne

String

Person.Notat.notatnummerForskelligFra - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.eq

String

Person.Notat.notatnummerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.lt

String

Person.Notat.notatnummerMindreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.le

String

Person.Notat.notatnummerMindreEndEllerLigMed - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.gt

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEnd - Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.notatnummer.ge

String

Person.Notat.notatnummerStoerreEndEllerLigMed- Angiver en notatlinies nummer, idet en person kan have flere notatlinier

 

EAID_9249D65C_AE5A_4649_BCFF_540BE8CF296D

notat.virkningfra.ne

Date

Person.Notat.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.eq

Date

Person.Notat.virkningfraLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.lt

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.le

Date

Person.Notat.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.gt

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningfra.ge

Date

Person.Notat.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_84409219_53A9_4a7b_8E49_6B8484BC795D

notat.virkningtil.ne

Date

Person.Notat.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.eq

Date

Person.Notat.virkningtilLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.lt

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.le

Date

Person.Notat.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.gt

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

notat.virkningtil.ge

Date

Person.Notat.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5EC7B7C8_ABB5_43f0_B7F5_407CE343956B

person.cprfoedselsregstedskode.wi

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeErIndeholdtI - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ne

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeForskelligFra - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.eq

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.lt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.le

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeMindreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.gt

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEnd - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedskode.ge

Integer

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedskodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet

 

EAID_890B9C20_B2B8_4930_A344_EED0AF95E2F2

person.cprfoedselsregstedsnavn.wi

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnErIndeholdtI - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.cont

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnIndeholder - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.cprfoedselsregstedsnavn.eq

String

Person.Person.cprfoedselsregistreringsstedsnavnLigMed - Registreringssted for fødsel

 

EAID_F0A1C86C_88C4_45c6_9B69_28BB45A4702F

person.foedselsdato.ne

Date

Person.Person.foedselsdatoForskelligFra -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.eq

Date

Person.Person.foedselsdatoLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.lt

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.le

Date

Person.Person.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.gt

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEnd -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdato.ge

Date

Person.Person.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed -Angiver hvilken dato fødslen har fundet sted

 

EAID_73A30E1A_3B25_4e2a_A0A0_3CFA34BBB97B

person.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.Person.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - Angiver usikkerhed omkring fødslesdato

 

EAID_01234969_FFF0_4963_873C_711C364B53A7

person.id.wi

String

Person.Person.idErIndeholdtI -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ne

String

Person.Person.idForskelligFra -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.eq

String

Person.Person.idLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.lt

String

Person.Person.idMindreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.le

String

Person.Person.idMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.gt

String

Person.Person.idStoerreEnd -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.id.ge

String

Person.Person.idStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C74FB362_3078_4731_83C7_0D42ED478FCD

person.koen.wi

String

Person.Person.koenErIndeholdtI - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.koen.eq

String

Person.Person.koenLigMed - En persons køn

 

EAID_dstF7A403_40CF_47c0_B8E8_819BC58A1DC4

person.registreringfra.ne

Date

Person.Person.registreringfraForskelligFra -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.eq

Date

Person.Person.registreringfraLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.lt

Date

Person.Person.registreringfraMindreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.le

Date

Person.Person.registreringfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.gt

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEnd -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringfra.ge

Date

Person.Person.registreringfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_6068F0DE_B804_473f_ADE2_B3E0D2AAFD48

person.registreringtil.ne

Date

Person.Person.registreringtilForskelligFra -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.eq

Date

Person.Person.registreringtilLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.lt

Date

Person.Person.registreringtilMindreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.le

Date

Person.Person.registreringtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.gt

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEnd -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.registreringtil.ge

Date

Person.Person.registreringtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_BC5EECD4_79C2_410b_B48C_A6CA0645B1DD

person.statusdato.ne

Date

Person.Person.statusdatoForskelligFra -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.eq

Date

Person.Person.statusdatoLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.lt

Date

Person.Person.statusdatoMindreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.le

Date

Person.Person.statusdatoMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.gt

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEnd -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdato.ge

Date

Person.Person.statusdatoStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1CB4F47F_E13B_4440_9297_8F25FEC71C49

person.statusdatoum.eq

Boolean

Person.Person.statusdatousikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EFF81ED0_3AE0_4535_B0B5_AC4F29FDD5A7

person.status.wi

String

Person.Person.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.status.eq

String

Person.Person.statusLigMed - Angiver om en persons er udrejst, forsvundet, har dansk/grønlandsk bopæl, død osv.

 

EAID_dstB8BFA9_D6E2_43e8_AF38_A6C1F0174C5A

person.stilling.wi

String

Person.Person.stillingErIndeholdtI - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.cont

String

Person.Person.stillingIndeholder - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.stilling.eq

String

Person.Person.stillingLigMed - Stilling i klarskrift

 

EAID_9581CAC7_2F9F_4426_9EC6_3767FA27ECB4

person.supplfoedselsregsted.wi

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedErIndeholdtI - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.cont

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedIndeholder - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.supplfoedselsregsted.eq

String

Person.Person.supplerendefoedselsregistreringsstedLigMed - Supplerende registreringssted for fødsel

 

EAID_218AD03D_4161_4849_BACE_DBFEB26F6113

person.virkningfra.ne

Date

Person.Person.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.eq

Date

Person.Person.virkningfraLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.lt

Date

Person.Person.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.le

Date

Person.Person.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.gt

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfra.ge

Date

Person.Person.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_E21BB85D_31C6_4647_B211_E863CB536713

person.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Person.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_30693F4D_1301_449d_BF5F_1272125F4FBA

person.virkningtil.ne

Date

Person.Person.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.eq

Date

Person.Person.virkningtilLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.lt

Date

Person.Person.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.le

Date

Person.Person.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.gt

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtil.ge

Date

Person.Person.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_400D7423_2E16_4fde_9B73_1282E5218EF8

person.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Person.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_F525F1DE_F276_47ad_9FC6_58A293AB9C28

pnr.personnummer.wi

String

Person.Personnummer.personnummerErIndeholdtI - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.cont

String

Person.Personnummer.personnummerIndeholder - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.personnummer.eq

String

Person.Personnummer.personnummerLigMed - Entydig identifikation af en personer i CPR

 

EAID_674CBE6D_060E_46fe_BA9E_0E84874074F0

pnr.status.wi

String

Person.Personnummer.statusErIndeholdtI - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.status.eq

String

Person.Personnummer.statusLigMed - Angiver om en persons cpr-nummer er aktivt eller inaktivt samt andre oplysninger

 

EAID_dst2034E8_04BE_4751_8DB1_C82BA391C3EF

pnr.virkningfra.ne

Date

Person.Personnummer.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.eq

Date

Person.Personnummer.virkningfraLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.lt

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.le

Date

Person.Personnummer.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.gt

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfra.ge

Date

Person.Personnummer.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_5AC6B7C9_3F2D_47c4_B3A4_036421F88197

pnr.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_1A2720AF_6818_4887_894B_055B95CC9FAB

pnr.virkningtil.ne

Date

Person.Personnummer.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.eq

Date

Person.Personnummer.virkningtilLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.lt

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.le

Date

Person.Personnummer.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.gt

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtil.ge

Date

Person.Personnummer.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_40834881_0B92_4472_B435_E63AB0A6C38C

pnr.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Personnummer.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_944FC593_5829_4f44_844F_675CA1AB90BA

pucpr.foedselsdato.ne

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoForskelligFra - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.eq

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.lt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.le

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoMindreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.gt

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEnd - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdato.ge

Date

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatoStoerreEndEllerLigMed - En person uden cpr-nr. føsdselsdato

 

EAID_D1610644_C3F3_4ce2_8508_8F1DFC4F9EA4

pucpr.foedselsdatoum.eq

Boolean

Person.PersonUdenCpr.foedselsdatousikkerhedsmarkeringLigMed - En person uden cpr-nr. navn

 

EAID_81C99C34_E0FB_4fb5_A3E9_ED6732F74194

pucpr.navnemarkering.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringErIndeholdtI - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navnemarkering.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnemarkeringLigMed - Feltet markerer, at navnet indeholder tegn, der ikke kan rapporteres i CPR

 

EAID_dstC1F489_D20F_46e8_A7F5_A625AF29BA12

pucpr.navn.wi

String

Person.PersonUdenCpr.navnErIndeholdtI - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.cont

String

Person.PersonUdenCpr.navnIndeholder - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

pucpr.navn.eq

String

Person.PersonUdenCpr.navnLigMed - Usikkerhed ved indsættelse af fornavn i CPR, på person uden cpr-nr.

 

EAID_C1FA9AB2_094F_434f_82F0_1CB3B4386955

sep.status.wi

String

Person.Separation.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.status.eq

String

Person.Separation.statusLigMed -

 

EAID_dst8988D9_C089_46ff_B4DC_BD4512642200

sep.virkningfra.ne

Date

Person.Separation.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.eq

Date

Person.Separation.virkningfraLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.lt

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.le

Date

Person.Separation.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.gt

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfra.ge

Date

Person.Separation.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_1FA30E82_30B8_472f_8750_9CE9D437A07B

sep.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_07586AE8_9BA0_4135_B68C_EC47729262B2

sep.virkningtil.ne

Date

Person.Separation.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.eq

Date

Person.Separation.virkningtilLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.lt

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.le

Date

Person.Separation.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.gt

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtil.ge

Date

Person.Separation.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_F1E1CB39_47F0_4571_BEC7_8F657C7E5556

sep.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Separation.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_508252A8_2170_46cc_A5BB_7DBC63805B75

stat.cprlandekode.wi

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeErIndeholdtI - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ne

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeForskelligFra - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.eq

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.lt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.le

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeMindreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.gt

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEnd - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandekode.ge

Integer

Person.Statsborgerskab.cprlandekodeStoerreEndEllerLigMed - Angiver landekode for personens statsborgerret

 

EAID_9BD3B1E9_4031_4db3_AA93_9199A71EF82B

stat.cprlandenavn.wi

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnErIndeholdtI - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.cont

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnIndeholder - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.cprlandenavn.eq

String

Person.Statsborgerskab.cprlandenavnLigMed - Angiver landenavn for personens statsborgerret

 

EAID_4556FC37_C712_452a_8589_775A5B2F6EB9

stat.status.wi

String

Person.Statsborgerskab.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.status.eq

String

Person.Statsborgerskab.statusLigMed -

 

EAID_dst5A3A00_7AFC_4f0f_9D77_BABC35753623

stat.virkningfra.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfra.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C3F806F8_BD48_4434_9A4B_C1F6FDCAF31F

stat.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_5694F919_40E5_4846_AD8F_419058DCE12B

stat.virkningtil.ne

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.eq

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.lt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.le

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.gt

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtil.ge

Date

Person.Statsborgerskab.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_519EF853_D7FD_472d_BBF4_5C361B5FFEE0

stat.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Statsborgerskab.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_EE057711_5BCD_44f9_86DF_518F1B2131F0

udind.cprlandekodeindrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeindrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeindrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er indrejst fra

 

EAID_979F7108_CBD4_45f5_AC1C_90412128278D

udind.cprlandekodeudrejse.wi

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseErIndeholdtI - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ne

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseForskelligFra - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.eq

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.lt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.le

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseMindreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.gt

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEnd - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandekodeudrejse.ge

Integer

Person.UdrejseIndrejse.cprlandekodeudrejseStoerreEndEllerLigMed - Angiver den landekode personen er udrejst til

 

EAID_DA761AC7_7D23_42be_88DE_D8766666D055

udind.cprlandindrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseIndeholder - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandindrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandindrejseLigMed - Angiver det land personen er indrejst fra

 

EAID_8DD5EDDC_5A66_4790_8142_B1A08ECA2988

udind.cprlandudrejse.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseErIndeholdtI - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseIndeholder - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.cprlandudrejse.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.cprlandudrejseLigMed - Angiver det land personen er udrejst til

 

EAID_13FA5170_102B_42cc_8AD5_ED692015DBA3

udind.status.wi

String

Person.UdrejseIndrejse.statusErIndeholdtI -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.status.eq

String

Person.UdrejseIndrejse.statusLigMed -

 

EAID_dst1A0F9E_5322_4a67_A7C7_2145B666D25B

udind.udenlandsadresse.cont

String

Person.UdrejseIndrejse.udenlandsadresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


udind.virkningfra.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.gt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfra.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C71E1A16_FBAE_4c23_88D9_DA9F1BE32FD7

udind.virkningfraum.eq

Boolean

Person.UdrejseIndrejse.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_336F1C95_EC31_40af_BFE1_1655406283F1

udind.virkningtil.ne

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.eq

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.lt

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.le

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.gt

Date

Person.UdrejseIndrejsje.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtil.ge

Date

Person.UdrejseIndrejse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_C7567091_7ED3_49e7_AF98_EEBFAE512545

udind.virkningtilum.eq

Boolean

Person.Udrejseindrejse.virkningtilusikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_701D4F6B_EEB3_431e_8706_BD588FA27A24

vaerge.adresse.cont

String

Person.Vaergemaal.adresseIndeholder -

Konkat af alle adresselinier


vaerge.vaergenavn.wi

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnErIndeholdtI - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.cont

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnIndeholder - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.vaergenavn.eq

String

Person.Vaergemaal.vaergenavnLigMed - Værges navn

 

EAID_845FA40A_7E1B_4b72_B264_515054369DA5

vaerge.virkningfra.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEnd -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfra.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningfraStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_81796E0F_27AD_483e_9B52_815AB2DAE591

vaerge.virkningfraum.eq

Boolean

Person.Vaergemaal.virkningfrausikkerhedsmarkeringLigMed -

 

EAID_57BB37D0_FA67_4a81_91FD_E3EEAA1E1C23

vaerge.virkningtil.ne

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilForskelligFra -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.eq

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.lt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.le

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilMindreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.gt

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEnd -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

vaerge.virkningtil.ge

Date

Person.Vaergemaal.virkningtilStoerreEndEllerLigMed -

 

EAID_65C71D8E_42AC_4c4b_880A_9E29CFFC7C12

valg.valgoplysningstype.wi

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeErIndeholdtI - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgoplysningstype.eq

String

Person.Valgoplysninger.valgoplysningstypeLigMed - Angiver alm. Valgret, gamle og nye diplomater, EU-Valg

 

EAID_dst184AE1_0D53_4b61_AE44_5677FCDEA5F7

valg.valgretdato.ne

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoForskelligFra - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.eq

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.lt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.le

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoMindreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.gt

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEnd - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.valgretdato.ge

Date

Person.Valgoplysninger.valgretdatoStoerreEndEllerLigMed - Dato for hvor lang tid personens valgret er gældende

 

EAID_D3A4F769_BCB7_40bd_8A0E_D4EAE319E003

valg.virkningfra.ne

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraForskelligFra -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.eq

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraLigMed -

 

EAID_DE0F26D1_AF49_461a_AE1E_8BBF13404FAE

valg.virkningfra.lt

Date

Person.Valgoplysninger.virkningfraMindreEnd -