Dataleverancespecifikation (DLS) og Datamodel

DLS'en for Matriklen2 kan findes under DLS-udstilling på følgende link under Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer og Matriklen2 (MAT): Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer

Datamodellen for Matriklen2 kan findes på følgende link: https://grunddatamodel.datafordeler.dk/to_be/EARoot/EA8/EA516.htm

Baggrund

Baggrunden for datamodelændringen er flersidig.

Ift. at GST skal overtage stedfæstelse bygning på fremmed grund fra Tinglysningsretten er der behov for at ændre geometritypen fra polygon til multipolygon.

I sommeren 2020 er der trådt en ny ejerlejlighedslov i kraft, der ændrer på flere paragraffer, der explicit fremgår af enumerationer i udstillingsmodellen. Se afsnit ”Matrikulær sag” → ”Ændret enumeration for forretningshændelse samt indførelse af to nye attributter”.

Derudover vil GST benytte lejligheden til at få rettet nogle fejl i modellen samt rettet op på nogle uhensigtsmæssigheder.


Modelændringer

Nedenfor beskrives alle ændringer, der foretages i ny version 2.0.0 ift. version 1.2.3, som er den gældende model i produktion. Ud over de her i dokumentet nævnte ændringer, er der i selve modellen rettet i definitioner og note-felter.

Matrikulær sag

Ændret enumeration for forretningshændelse samt indførelse af to nye attributter

Baggrund

Baggrunden for denne ændring er ændring af ejerlejlighedsloven. I nuværende model v. 1.2.3 er MatrikulærSag.Forretningshændelse mappet til Matriklens interne begreb ”Sagsoperation”. Sagsoperationerne i Matriklen er dog meget tæt knyttet op til gældende lovgivning, og der er da også en del sagsoperationer, som indeholder henvisninger til ejerlejlighedsloven (som nu skal ændres):

 • Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 1
 • Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 2
 • Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3
 • Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 4
 • Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 2
 • Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 1
 • Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 2
 • Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3
 • Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 4
 • Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 2

Ændring

For at tilpasse datamodellen til den ændrede ejerlejlighedslov og samtidig gøre datamodellen og dermed systemløsningerne mere robuste overfor kommende lovændringer foretages nogle ændringer.

1. Udfaldsrummet for MatrikulærSag.Forretningshændelse ændres til:

 • Opdatering forårsaget af BBR
 • Opdatering forårsaget af landinspektør eller anden indberetter
 • Opdatering forårsaget af matrikelmyndigheden
 • Anden opdatering

2. Der indføres to nye attributter til at indeholde alle typer af sagsoperationer for sagen:

Navn

Datatype

Definition

Kardinalitet

SagsoperationKode

String

Kode for sagsoperation

0..*

SagsoperationBetegnelse

String

Betegnelse for sagsoperation

0..*

I den logiske datamodel samles disse i en særskilt FeatureType benævnt Sagsoperation med reference til ”Matrikulær Sag”.

Bemærk: Det er desværre konstateret at kun datamodellen understøtter sagsoperationstabellen, men dette er endnu ikke implementeret i de tilhørende services. Der arbejdes på en løsning inden paralleldriftens afslutning.

Ændret enumeration for Sagsstatus

Baggrund

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har udtrykt ønske om nogle mere detaljerede sagsstatusser.

Ændring

Nuværende sagsstatusser:

Værdi

Nuværende definition

Eventuel ændret definition

Hjemsendt til indberetter

Sagen er hjemsendt til indberetteren pga. fejl fundet ved matrikelmyndighedens revision.


Hos matrikelmyndigheden

Sagen er under behandling i matrikelmyndigheden.

Sagen er hos matrikelmyndigheden, men revision er endnu ikke påbegyndt.

Foreløbige sagsdata udstillet

Sagen er hos landinspektøren, der har valgt at udstille data.

Sagen er hos indberetter, som har angivet sagens foreløbige forandringer.

Afventer svar fra kommunen

Sagen afventer svar fra kommunen.


Afventer indsendelse til registrering

Sagen afventer indsendelse til registrering.

Sagen er hos indberetter og afventer indsendelse til registrering.

Annulleret

Sagen er annulleret.

Sagen er annulleret af indberetter før den blev indsendt til matrikelmyndigheden.

Afventer Tinglysningsretten

Sagen afventer en handling fra Tinglysningsretten.


Afsluttet

Sagen er afsluttet.


Aflyst

Sagen er aflyst.

Sagen er aflyst af indberetter efter den blev indsendt til matrikelmyndigheden.

Følgende nye værdier tilføjes:

Værdi

Definition

Slettet

Sagen er slettet før dens indhold blev udstillet.

Stedfæstet ved udtræk

Sagen er hos indberetter, som har tilknyttet ejendomme til sagen, men endnu ikke angivet forandringer.

Hos matrikelmyndigheden – under revision

Sagen er under behandling i matrikelmyndigheden.

Afventer anden sag

Sagen er godkendt af matrikelmyndigheden, men afventer anden sag.

Foreløbig afvist af Tinglysningsretten

Sagen er hos indberetter, da Tinglysningsretten har afvist sagen og evt. bedt om supplerende oplysninger. Sagsområdet er låst for andre sager.

Afvist af Tinglysningsretten

Sagen er hos indberetter, da Tinglysningsretten har afvist sagen og evt. bedt om supplerende oplysninger. Sagsområdet er ikke længere låst for andre sager.

Accepteret af Tinglysningsretten

Tinglysningsretten har accepteret, og sagen afventer endelig registrering i Matriklen.

Ændret enumeration for Sagskategori

Baggrund

Opdatering ift. at amter er erstattet af regioner samt rettelse af stavefejl.

Ændring

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

Amts- og kommunegrænse

Regions- og kommunegrænse

Majoratskov

Majoratsskov

Tilføjelse af geometri

Baggrund

GST ønsker at udstille information om igangværende sager. For at information om igangværende sager kan fremgå på et kort, er det nødvendigt at tilføje geometri i form af polygoner rundt om sagens berørte objekter, således at sagens udstrækning kan udstilles via standard OGC tjenester og blive vist i standard GIS-klienter.

Ændring

Der tilføjes en ”geometri” attribut til ”Matrikulær sag”. Geometritypen er multipolygon. Kardinaliteten vil være (0..1), da der ikke vil blive dannet geometri for alle eksisterende sager.


Matrikulært element

Ændret enumeration for ”Forretningshændelse” og ”SekundæerForretningshændelse”

Baggrund

Der er nogle forretningshændelser, som er kommet i modellen ved en fejl, og som aldrig er blevet anvendt (der er tjekket efter). Disse fjernes derfor:

 • Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet
 • Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet

 Derudover er nogle værdier rettet ift. upper/lower case.

 Ændring

Ovennævnte forretningshændelser fjernes fra modellen.

Rettelse af værdier:

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

Arealændring på Ejerlejlighed

Arealændring på ejerlejlighed

Arealændring på Jordstykke

Arealændring på jordstykke

Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet

Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet

Noteringsændring på Jordstykke

Noteringsændring på jordstykke

Ændret enumeration for ”Status”

Baggrund

Rettelse af case.

Ændring

”Ikke Gennemført” rettes til ”Ikke gennemført”


BygningPåFremmedGrund

Ændring af geometritype

Baggrund

En Bygning på fremmed grund kan som ejendom bestå af flere bygninger og/eller tekniske anlæg. Det kan ikke registreres i nuværende datamodel, da geometritypen for BygningPaaFremmedGrundFlade er Polygon.

Ændring

For BygningPaaFremmedGrundFlade skal geometritype ændres fra Polygon til Multipolygon.

Mulighed for BygningPåFremmedGrund uden geometri

Baggrund

GST overvejer at stoppe med at vedligeholde og udstille punkt-geometri for Bygning på fremmed grund i Matriklen, da det er redundant data ift. data i BBR og DAR. Datamodellen forberedes til dette, idet det skal være muligt for en BPFG at eksistere i disse to forskellige typer:

 • Med punkt-geometri
 • Med eller uden flade-geometri (jf. forrige afsnit)

GST vil efter modelændringen fortsætte med at udstille BygningPaaFremmedGrundPunkt på samme måde som i dag.

Ændring

For BygningPaaGremmedGrundFlade.geometri ændres kardinaliteten til [0..1]


Samlet fast ejendom

Ændret enumeration for ”Landbrugsnotering”

Baggrund

Ensretning af skrivemåde ift. øvrige enumerationer, så de er mere egnet til ubehandlet præsentation i fx brugerflader. Derudover rettelse af tekst for ”LandbrugUdenBygning”, da den kan misforstås.

Ændring

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

FamilieBrug

Familiebrug

LandbrugUdenBygning

Landbrug uden beboelse

Jordstykke

Ændret enumeration for ”Arealtype”

Baggrund

Ønske om bedre forklarende tekst.

Ændring

”DigeDæmning” ændres til ”Dige eller dæmning”

Ændret enumeration for ”Vandarealinkludering”

Baggrund

Værdierne ensrettes ift. skrivemåde for øvrige enumerationer.

Ændring

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

inklusiv

Inklusiv

eksklusiv

Eksklusiv

ukendt

Ukendt

Ændret enumeration for ”Vejarealberegningsstatus”

Baggrund

Værdierne ensrettes ift. skrivemåde for øvrige enumerationer.

Ændring

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

vejareal beregnet

Vejareal beregnet

vejareal ej beregnet

Vejareal ej beregnet

ukendt vejareal

Ukendt vejareal


JordstykkeTemaflade

Ændret enumeration for ”Tematype”

Baggrund

Værdierne ensrettes ift. skrivemåde for øvrige enumerationer.

Ændring

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

fredskov

Fredskov

strandbeskyttelse

Strandbeskyttelse

klitfredning

Klitfredning


OptagetVej

Ændret enumeration for ”Vejtype”

Baggrund

Værdierne ensrettes ift. skrivemåde for øvrige enumerationer.

Ændring

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

sti

Sti

kirkesti

Kirkesti

markvej

Markvej

byvej

Byvej

landevej

Landevej

ukendt

Ukendt


Temalinje og OptagetVej

Relation til jordstykke fjernes

Baggrund

 • Der er tale om en topologisk reference, som er overflødig, da det via geografisk analyse kan findes ud af hvilke linjer, der ligger på hvilke jordstykker.
 • Det kræver meget vedligehold at holde disse relationer (krydstabel) korrekt

Ændring

Relationer fra hhv. Temalinje og OptagetVej til Jordstykke fjernes jf. nedenstående:

Matrikelskel

Udvidelse af enumeration ”Grænsekode”

Baggrund

Det har vist sig, at der i grunddatamodellen mangler en værdi, som findes i forvaltningsregisteret. Der er derfor behov for at udvide enumerationen.

Ændring

Denne værdi tilføjes enumeration ”Grænsekode”: "Region + kommune + ejerlav"


Ejerlejlighedslod

Baggrund

I nuværende datamodel er geometri obligatorisk ved udstilling af alle ejerlejlighedslodder. GST har dog registreret lodder, som ikke har geometri, som kunne være relevant at udstille.

Ændring

For Ejerlejlighedslod.geometri ændres kardinaliteten til [0..1]


Administrativt område

Baggrund

For ”Matrikulære elementer” hedder relationen til MatrikulærSag ”senesteSagLokalID. Men for de administrative områder hedder det blot ”saglokalid”.

Ændring

Navngivningen ensrettes, idet relationen ”saglokalid” omdøbes til ”senesteSagLokalID”.


Øvrige, generelle ændringer

Ændring af navngivning i replikerings-XSD

Baggrund

Nogle attributter i nuværende replikerings-XSD har nogle misvisende navne.

Ændring

Nuværende navn

Ændres til

strandbeskyttelse_strandbeskyt

Strandbeskyttelse_areal

klitfredning_klitfredningsarea

Klitfredning_areal

fredskov_fredskovsareal

Fredskov_areal

majoratsskov_majoratsskovsnumm

Majoratsskov_nummer

Attributter ændres til at være NULLABLE

Baggrund

I nuværende datamodel v. 1.2.3 er for mange attributter ved en fejl gjort obligatoriske (IKKE-NULLABLE). Derfor har GST været nødt til at udfylde disse felter med fx ”Ingen data”, når der i Matriklen ingen data findes. For matrikelnumre gælder, at GST har udfyldt feltet med fx ”Delnr. 2”, når der er tale om nye, foreløbige jordstykker, som endnu ikke har fået tildelt matrikelnummer. Dette selvom der er et særskilt felt til delnumre. Dette har medført en del forvirring hos visse anvendere.

Ændring

Følgende attributter ændres til at være NULLABLE:

Jordstykke.matrikelnummer (vil dog fortsat altid være udfyldt for jordstykker med status Gældende og Historisk). Der tilføjes samtidig constraint om at den skal være udfyldt, når status er gældende eller historisk.

Matrikelskel.oprindelsejournalnummer

Matrikelskel.transformationsid

Matrikulaersag.journaliseringsdato

Matrikulaersag.kommune

Matrikulaersag.matrikelmyndighedensjournalnum

Matrikulaersag.rekvirentref

Matrikulaersag.sagstitel

Optagetvej.transformationsid

Skelpunkt.oprindelsejournalnummer

Skelpunkt.transformationsid

Temalinje.originaltemafladeid

NB.

Jordstykke.delnummer er allerede NULLABLE, men der tilføjes constraint om at den skal være NULL, hvis status er gældende eller historisk.

Ændret enumeration for ”Omfang”

Baggrund

Enumeration ”Omfang” anvendes ift. følgende temaer i Matriklen: Fredskov, Jordrente, Klitfredning, Majoratsskov, Stormfald, Strandbeskyttelse.

Værdierne ensrettes ift. skrivemåde for øvrige enumerationer.

Ændring

Værdi i v. 1.2.3 (nuværende)

Værdi i v. 2.0.0

hel

Hel

delvis

Delvis

ukendt

Ukendt