Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Indsat link til sidehistorik i metadata

Display Metadata
hidetableheadertrue
Anchor
Toppen
Toppen
Siden beskriver de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra Matriklen.

Dokumentation for REST for Matriklen er samlet på denne sideDokumentation for WFS for Matriklen er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.

Ønsker du yderligere informationer om Matriklens tjenester kan du med fordel benytte Geodatastyrelsens dokumentation om Matriklen på https://gst.dk/matriklen/ eller om unøjagtigheder i Matrikelkort.


Table of Contents


Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.
Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode? 
Eksempel på url med brugernavn/adgangskodehttps://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/MatrikulaerSag?SagsId=xxxxxxxxx&username=xxx&password=yyy
Eksempel på url med certifikathttps://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/MatrikulaerSag?SagsId=xxxxxxxxx  

Matriklen

Matriklen er grundlaget for ejendomsregistreringen i Danmark og udgør en vigtig del af administrationsgrundlaget i den offentlige forvaltning.

Matriklen består konceptuelt af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet.

 • Registret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer noteringsforhold (f.eks. om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov). Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder.
 • I matrikelkortet vises også de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.
 • Matrikelarkivet indeholder bl.a. tidligere gældende matrikelkort, matrikelprotokoller og registrerede matrikulære sager, herunder måloplysninger.

Matrikelregistret og matrikelkortet er integreret i én samlet datamodel, hvor ”Matrikulære data” er det bærende dataelement.

Matrikulære data kan deles op i tre grupper: Elementer i basismatriklen, øvrige elementer og temaer.

 1. Basismatriklen indeholder de elementer, der indgår i den matrikulære proces, og de er vigtige elementer i bestemmelsen af den grundlæggende matrikulære situation. Elementer i basismatriklen: Matrikelskel, optaget vej, jordstykke, centroidepunkt, skelpunkt.
 2. Øvrige elementer indeholder administrative og matrikulære områder, der automatisk kan afledes ud fra elementer i basismatriklen. De indgår således ikke direkte i den matrikulære proces, men kan bruges som støttemateriale i processen.
 3. Temaer: Region, kommune, sogn, ejerlav. Endelig er temaer elementer, der bygger på den grundlæggende matrikulære situation, og som indgår i den matrikulære proces (jordrente, majoratskov, stormfald, fredskov, strandbeskyttelse, klitfredning, notering om jordforurening). 
Generelt for MAT webservices

Registernavn i SelvbetjeningenMATRIKEL
FormatXML/JSON
DLS version3.23
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data. 

Adgangsniveau

Alle kendte brugere må tilgå tjenesten. 

PagingAnvender ikke paging.
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

REST - Matrikel

Anvendt udstillingsmodelMatrikel 
Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

MatrikulaerSag 

Kompleks 

Nej 

SamletFastEjendom 

Normal 

Nej 

BygningPaaFremmedGrund 

Normal 

Nej 

Ejerlejlighed 

Normal 

Nej 

BestemtFastEjendom 

Kompleks 

Nej 

MatrikelKommune 

Normal 

Nej SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

 • Simpel: 0.09
 • Normal: 1.0
 • Kompleks: 2.5
Metode - MatrikulaerSag

Beskrivelse

Henter infomation om en matrikulær sag. 


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/MatrikulaerSag?SagsId=xxxxxxxxx&username=xxx&password=yyy 


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/MatrikulaerSag?SagsId=xxxxxxxxx  


Inputparametre

Obligatoriske parametre: 

SagsId ELLER Journalnr ELLER Sagskategori+Kommunenavn ELLER Sagsoperation+RekvirentRef. Er de ikke sat fås ingen resultater.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

SagsId 

String 

  

NULL 

EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

Journalnr 

String 

  

NULL 

EAID_1A779A80_8462_4abd_BEEF_4982AB809818

SagsKategori 

String 

Synonym for forretningsproces 

NULL 

EAID_B8BDA19C_BD3A_45ae_9030_E7DFCEF34409

Kommunenavn 

String 

Kommunenavn 

NULL 

EAID_11D1CACA_AE81_4888_932E_6EC0B84075D0

SagsOperation 

String 

Synonym for forretningshændelse 

NULL 

EAID_CE6AEE92_1AD5_4496_8A73_5DF2380A5106

RekvirentRef 

String 

  

NULL 

EAID_467DE9F6_E982_4a05_A337_F49700FC48E9

RegistreringstidFra 

DateTime 

Fra dato i registreringstidsperioden 

NULL 

EAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594

RegistreringstidTil 

DateTime 

Til dato i registreringstidsperioden 

NULL 

EAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894

Registreringstid 

DateTime 

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en  gældende registreringstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594
EAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894

VirkningstidFra 

DateTime 

Fra dato i virkningstidsperioden 

NULL 

EAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62

VirkningstidTil 

DateTime 

Til dato i virkningstidsperioden 

NULL 

EAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33

Virkningstid 

DateTime 

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62
EAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33

Status 

String 

En af følgende:

 • Hjemsendt til indberetter
 • Hos matrikelmyndigheden
 • Foreløbig sagsdata udstillet
 • Afventer svar fra kommunen
 • Afventer indsendelse til registrering
 • Annulleret
 • Afventer Tinglysningsretten
 • Afsluttet
 • Aflyst

NULL 

EAID_3B09A42C_714C_486e_81B2_50B3DC65B415


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”MAT_3.23_matrikulaersag.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen)

Metode - SamletFastEjendom 

Beskrivelse

Henter en Samlet fast ejendom og tilhørende Jordstykker, herunder fælleslodder samt referencer til eventuelle bestemte faste ejendomme, der er beliggende på eller i ejendommen.  


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/SamletFastEjendom?SFEBFEnr=xxxxxxx&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/SamletFastEjendom?SFEBFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: SFEBFEnr ELLER Ejerlavskode+Matrikelnr ELLER point ELLER JordstykkeID ELLER SagsID. Er ingen af disse ikke sat fås ingen resultater. Kun én af disse muligheder må anvendes i et kald, dog må SagsID frit kombineres med andre parametre, hvilket også gælder for Status, Registreringstid og/eller Virkningstid.NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

SFEBFEnr 

Integer 

BFEnummer på SamletFastEjendom 

NULL 

EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28

Ejerlavskode 

Integer 

Ejerlavskoden 

NULL 

EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636
EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721

Matrikelnr 

String 

Matrikelnummer 

NULL 

EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_A2547A3D82D1EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B

SagsId 

String 

Id fra Matrikulær sag 

NULL 

EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

Point 

String 

UTM32 etrs89 geometripunkt defineret som indholdet i parentes  fx.          Point=Point(724786.5 206176332.5)

NULL 

EAID_7B03CCE8_0143_48ec_86A9_7D85DBD97392

JordstykkeId 

String 

Jordstykke lokalid 

NULL 

EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1
EAID_E511E10B_AA7D_4fb1_AD02_6BBC5A6E1AF8

Registreringstid 

DateTime 

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid 

DateTime 

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status 

String 

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført

OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor matcher på enten den samlede faste ejendom selv, eller på dens underliggende jordstykke eller på jordstykkets centroide.
Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde ikke gældende objekter, hvor et af underobjekterne har status Gældende, samt Gældende objekter med ikke gældende underobjekter. Hvis der ønskes at der kun matches status på den samlede faste ejendom kan disse fremsøges vha. metoden Bestemtfastejendom, da denne kun matcher på status her.

NULL 

EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”MAT_3.23_samletfastejendom.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen)


Metode - BygningPaaFremmedGrund 

Beskrivelse

Henter en Bygning på fremmed grund med oplysninger om geometri samt en reference til den SFE, BPFG’en ligger på, samt referencer til eventuelle lejligheder, der er beliggende i BPFG’en.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/BygningPaaFremmedGrund?SFEBFEnr=xxxxxxx&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/BygningPaaFremmedGrund?SFEBFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Følgende parametre er obligatoriske: SFEBFEnr ELLER BPFGBFEnr ELLER Ejerlavskode+Matrikelnr ELLER Point ELLER SagsId. Er de ikke sat fås ingen resultater.

Bemærk at brugeren ikke kender til den geometriske repræsentation af BygningPaaFremmedGrund Logikken skal derfor kunne returnere den relevante geometritype (den skal altså selv finde ud af, om den skal outputte et punkt eller en polygon/flade). De to Default UUID'er repræsenterer henholdsvist et punkt og en flade.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

SFEBFEnr

Integer

BFENummer på SamletFastEjendom

NULL

EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1
EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28

BPFGBFEnr

Integer

BFENummer på BygningPaaFremmedGrund

NULL

EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28

Ejerlavskode

Integer

Ejerlavskoden

NULL

EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636
EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721

Matrikelnr

String 

Matrikelnummer

NULL

EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_A2547A3D82D1
EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B

Point

String 

UTM32 etrs89 geometripunkt defineret som indholdet i parentes  fx.                    Point=Point(724786.5 206176332.5)

NULL

EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1
EAID_7B03CCE8_0143_48ec_86A9_7D85DBD97392

SagsId

String 

Id fra Matrikulær sag

NULL

EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

Registreringstid

DateTime 

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()

EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid

DateTime 

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()

EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status

String 

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført

OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor status matcher samt de objekter, hvor blot et af underobjekterne har en status der matcher.
Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde objekter, hvor kun et af underobjekterne har status Gældende.

NULL

EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”MAT_3.23_bygningpaafremmedgrund.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen)

Metode - Ejerlejlighed

Beskrivelse

Hent Ejerlejlighed med oplysninger om areal samt en reference til hovedejendommen (Samlet fast ejendom, eller Bygning på fremmed grund, Ejerlejligheden ligger i).


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/Ejerlejlighed?SFEBFEnr=xxxxxxx&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/Ejerlejlighed?SFEBFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Følgende parametre er obligatoriske: SFEBFEnr ELLER BPFGBFEnr ELLER ELBFEnr ELLER Ejerlavskode+Matrikelnr ELLER Ejerlavskode+Matrikelnr+Elnr ELLER SagsId ELLER SFEBFENr + Elnr.

Er de ikke sat fås ingen resultater.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

SFEBFEnr

Integer

BFENummer på SamletFastEjendom

NULL

EAID_9C1A6CF4_25D6_4e28_949F_D45BA79F9EF1
EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28

BPFGBFEnr

Integer

BFENummer på BygningPaaFremmedGrund

NULL

EAID_A2B9B2EF_86F2_4f1d_87C0_1804A7071486
EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28
EAID_1C0A5E2D_83CC_43d5_A7D7_C5B4FABF6109
EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28

ELBFEnr

Integer

BFENummer på Ejerlejlighed

NULL

EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28

Ejerlejlighednr

String

Ejerlejlighedsnummer

NULL

EAID_F33B87C5_ECD5_41d8_879D_53F8B778F32B

Ejerlavskode

Integer

Ejerlavskoden

NULL

EAID_D16E1BA2_F38E_4cc4_B59E_F35D4ADEE636
EAID_157A3B49_F2FC_4dea_B641_19E46367B721

Matrikelnr

String 

Matrikelnummer

NULL

EAID_8B60BEE8_D3BD_4c07_88FF_A2547A3D82D1
EAID_9C0920E3_3534_492a_978A_D6ED7344379B

SagsId

String 

Id fra Matrikulær sag

NULL

EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

Registreringstid

DateTime 

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()

EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid

DateTime 

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()

EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status

String 

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført

OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor status matcher samt de objekter, hvor blot et af underobjekterne har en status der matcher.
Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde objekter, hvor kun et af underobjekterne har status Gældende.

NULL

EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”MAT_3.23_ejerlejlighed.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen)

Metode - BestemtFastEjendom 

Beskrivelse

Henter Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende oplysninger og ejendomstype samt reference til eventuelle bestemte faste ejendomme, der er beliggende på eller i ejendommen. 


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/BestemtFastEjendom?BFEnr=xxxxxxx&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/BestemtFastEjendom?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Følgende parametre er obligatoriske: BFEnr ELLER SagsId. Er de ikke sat fås ingen resultater. Vedr. input parameter Ejendomstype, så kan den anvendes til at afgrænse hvilken af de tre ejendomstyper, der ønskes medtaget i resultat.

De 4 UUID'er repræsenterer SFE, BPFG Flade, BPFG Punkt, og Ejerlejlighed. Se evt. beskrivelse af BygningPaaFremmedGrund.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

BFEnr 

Integer 

Et BFENummer eller en liste af BFEnumre på BestemtFastEjendom 

NULL 

EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28

Ejendomstype

String

Angiver hvilken af de tre undertyper (Punkt og flade er slået sammen til én) der ønskes

NULL

Afledt kolonne - se SQL

SagsId 

String 

Id fra Matrikulær sag 

NULL 

EAID_9223BE9F_D422_4f05_9180_7D3205A382A9
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

Registreringstid 

DateTime 

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2
EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94

Virkningstid 

DateTime 

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC
EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status 

String 

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført

OBS: Ved angivelse af status vil udtrækket indeholde de objekter, hvor status matcher samt de objekter, hvor blot et af underobjekterne har en status der matcher.
Det betyder, at hvis der hentes et udtræk med samtlige Gældende objekter, vil udtrækket også indeholde objekter, hvor kun et af underobjekterne har status Gældende.

  

EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”MAT_3.23_bestemtfastejendom”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen)

Metode - MatrikelKommune  

Beskrivelse

Ved at benytte denne metode kan du hente en liste over de kommunenavne og kommunekoder, som benyttes af Matriklen og ikke en liste over matrikler i en given kommune.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/MatrikelKommune?Kommunenavn=x&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Matrikel/Matrikel/1/rest/MatrikelKommune?Kommunenavn=x


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Kommunenavn ELLER Kommunekode. Er de ikke sat fås ingen resultater.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunenavn 

String 

Kommunenavn 

NULL 

EAID_CBF5C68F_2889_4104_B423_22B718D1DA8B

Kommunekode 

String 

fire-cifret kommunekode 

NULL 

EAID_A8B32F95_988E_4efb_B3AD_4920B839393B

RegistreringstidFra 

DateTime 

Fra dato i registreringstidsperioden 

NULL 

EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A

RegistreringstidTil 

DateTime 

Til dato i registreringstidsperioden 

NULL 

EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

Registreringstid 

DateTime 

Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_05A5039B_ACFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A
EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7

VirkningstidFra 

DateTime 

Fra dato i virkningstidsperioden 

NULL 

EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8

VirkningstidTil 

DateTime 

Til dato i virkningstidsperioden 

NULL 

EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Virkningstid 

DateTime 

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges 

NOW() 

EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8
EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B

Status 

String 

En af følgende:

 • Gældende
 • Foreløbig
 • Historisk
 • Ikke Gennemført  

NULL 

EAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”MAT_3.23_matrikelkommune.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen)